imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

SORUÞTURMA DOSYALARI REKORU BULUNAN BÌR "KAMU GÖREVLÌSÌ"(!!!) ile YAPILAN SÖYLEÞ

by Ayný okuldan bir ögretmen(cepte Tuesday, Feb. 14, 2006 at 1:44 AM
insana_dusman_narkoman_belgelendi@yahoo.com

Jyllands-Posten sorumlusu ile Özcan TOS denen seri amblemci uþaklarý birbirine bu kadar benzer mi?

SORUÞTURMA DOSYALARI REKORU BULUNAN BÌR "KAMU GÖREVLÌSÌ"(!!!) ile YAPILAN SÖYLEÞÌDEN BÌR KESÌT (dinlerken --ya da okurken diyelim-- parmaklarýnýzý ýsýracaksýnýz; çocuklarýnýzý ögretmen eline teslim ettiginizi sanýrken nasýl olur da sistemin kravatlý bir canavarýna resmen kurbanlýk kuzu gibi armagan etiginize aglayacaksýnýz...)****

Gizli kamera&mikrofondaki gerçek seslerden bir bölüm... Bakýn narkoman&eþcinsel DVD satan bir sapýk ögretmen (G.Ö.Tos) neler yumurtluyor; neler

http://sadist.istheshit.net/images/pbelfwrc.jpg>

**

- Soruþturmalara ugruyorum ve alkol almasam da beni izliyorlar, sorguluyorlar.. Benden nem kapýyorlar...

- Caným, durup dururken niye nem kapsýnlar.... Çocuklara karþý artýk öyle kucagýna alýp resim çizdirmesi numaralarý falan uygulamýyorsun, degil mi...

- Heh heh heee!... Dikkat ediyorum, fakat yine de çocuklar domuzluk yapýyorlar...

- Tövbe tövbe... Yahu, Özcan hoca, þu kendi dünyasýnda melek gibi çocuklar, burada var mýsýn yokm musun bile ilgilenmezlerken niye çamur atýyorsun?..

- Çamur mu? Sen bunlarý bilmezsin, ne kahpekarý döllüdür bu Kocaeli çocuklarý...

- Neden bu kadar agýr konuþuyorsun? Müfettiþ nedir bilmezler, senin geçmiþini hiç mi hiç bilmezler...

- Bir de müfettiþ bunlara soru yöneltirken görsen; adamý ipe yollarlar...

- Söylenenlerin aslý yoksa kimse kimseyi biryere yollayamaz...

- Yanýlýyorsun!..

- Yahu ne olmuþ, somut örnek ver!

- Örnegin çocuk demiþ ki olur olmaz yerde þarký söylüyormuþum...

- Söylemiyor musun?

- Söylüyorum da söyledim der miyim?

- Ìyi!.. Söyle de, gerekçen ne?

- Þarkýyý söylerim çünkü provalara çok katýldým... Sanat etkinliklerinde yer seçimi yanlýþ olabilir belki ama orada müzik için bulunursak prova yapmam son derece doðal.

- Salonda söyledin...

- Öhm!... Cocuklar, derste durup dururuken bagýra bagýra söyledigimi ileri sürdüler... Ayýp sözcüklere benziyormuþ, "sor bana, sor bana" nakaratý var ya bir þarkýda; haa, o, "sok bana; sok bana" gibi çýkmýþ agzýmdan...

- Akla da aykýrý...

- Peki buna biri inanýr mý; müfettiþ denen pislik inandý...

- Nerden çýkardýn, yani, ne bildin?

- Yav, müfettiþ dedigin ne ki; bakýþlarýndan çýkardým; tüm müfettiþler, zýrcahil adamlardan oluþurlar da ondan bildim... Adam sanat konusunda uzman deðil ise gelir onun bunun çocuguna soarar baþkasýna inanýr!..

- Bundan birþey çýkmaz...

- Cýkmaz mý?! Ìçtigimie inanýyorlar...

- Gördügüm kadarýyla alkol kokusu yitmiþ fakat ayakta sallanman bana da tuhaf, söz aramýzda... Hadi "Gay þarkýlarý" ayrý bir dosya olarak kalsýn, onu atlayalým!.. Peki nasýl oldu da müfettiþ bu kez bu "içme/çekme" konusuna takýldý... Ateþ olmayan yerden duman....

- Gümrük köpegi gibi bir müfettiþ yürütüyor soruþturmayý...

- Aslýnda içmiyorsun?

- Yav... Kokusu yok, dedik ya... Baska birþey alýyorum ya arada bir... Kime ne!

- Anladým!.. Müfettiþ anlamasýn diye o hafta alkol yerine birkaç gram almýþtýn; öyle mi?

- Ehh gibi, biraz; ibn-enin gelecegini bilemedim... Evet!

- Yine de müfettiþler, içtiginden kuþkulandýlar...

- Dedim ya; gümrük þeyi gibi... Kuþkulandýlar.. Cünkü, ögrenciler, derste þarký söyledigimi ve nakaratý ele verdiler... Ìt-oglitin tohumlarý, durup dururken...

- Dersten kaçýp da gammazlamaga mý gidiyorlar?! Yok yaa!... Durup dururken gidip gammazlýyorlar mý?

- Hayýr, demek istedigim; durup dururken içimden sþarký söylemek geliyor...

- Okul þarkýlarý? Arabesk?

- Haa, bu da müfettiþlerin dedikodusu...

- Ne?

- Sarkýlar, gay þarkýlarýymýs? Buna da kýzdým çünkü ögrenciler "gay" sözcügünü bilmezler...

- Müfettiþler neden uydursun?! Peki gerçekte o söyledigin þarkýlarýn içerigi ne? Ben mýrýldanýrken dosya açan olmadý... Günlük yaþamda duydugumuz sarkýlardan...

- Degil!

- Ne?

- Gay þarkýlarý!

- ?!

**

- Meslektaþlar ne diyor?

- Sürü!.. Genelde toplum sürüleþti de bilincinde degiller... Bereket versin ki, sürüleþenler, adalete güvenleri zayýfladýkça geride dururlar; bir de "Bana degmeyen yýlan bin yaþasýn" anlayýþý var ya...

- Sen dua et ki son gelen müfettiþ fazla merhametli; aslýnda sen onlarla ugraþýrken onlarýn seninle ugraþmak gibi bir hevesleri falan yok...

- He ya; o da ikiayaklý, yani iyi ki kendi sorunlarý da var... Çoluk çocuklarý var; gece oldu mu evlerinin bir köþesinde elimden bir kaza çýkabilecegini anlayacak düzeyde beyinleri var; benim ise yitirecek hiçbirþeyim yok...

- Acaba?!.. Yani gücenik bakma öyle!.. Ne bileyim; bu soruþturma yürütenler senin politik FanZin kopyalarýnla, gönüllü misyonerlik iliþkilerinle, onu bunu izleyip gammazlama ve sonra "ödence bedeli" isteme çalýþmalarýnla ilgilenmiyorlar... Gülmee!.. Biz bizeyiz, gülme!.. Avantajýn var!.. Dogru!.. Kurumlar ayrý; degiþik kulvarlara giriyorsun... Son gelen müfettiþ benimle de konuþtu; aslýnda herþeyi sezinliyor... Ama dedidigm gibi, makam degiþik olunca sana iliþmiyorlar; örnegin Ford müdürüne baþvurup Barýþ KOÞAT diye birini iþden atmalarý için gerekçeler sýraladýgýn koskoca bir dosya sunmuþsun; bize telefon ettiler fakat milii egitim bununla ilgilenmiyor; Ford fabrikasý, bakanlýgýmýzýn hizmetleriyle ilgisi olmayan bir alan... Meslektaþ olarak sana þunu demek isterim: Birgün bir ayrý ayrý alanlardaki kuruluþtakileri de ugraþtýrýrken kendin bizzat oralardan bir zarar görmeyesin?! Yani, kýzma da, çesitli kurumlardan, hatta gazetelerden bizi de arayýp "Özcan TOS denilen bir kimse var mý? Yaptýklarýndan haberiniz var mý?" Sonuçta da; "Eee, bu Özcan denen yaratýk böylesine vahim manyak mý; niye besliyorsunuz?" gibisinden; kusura bakma; yani...

- Elli yýlda onun önlemini buldum...

- Nasýl?

- Cok zora girdigim dönemlerde "Deli" numarasýna yatýyorum...

- O zaman da ögretmenlikten atmalarý gerekmez mi? Halk da bunu soruyor; söylemek istemezdim fakat...

- Söyle söyle!... Evimde Danýþtay kararlarý dag gibi... Tam yetkili bir hastaneden rapor gerekiyor... Göndermeleri gerek...

- Eeee?!

- Kendim, durumu biraz dumanlý görünce saglýk karnemi kaptýgým gibi koþa koþa gidiyorum...

- Gönüllü gidiyorsun yani; iyi de... Peki!... Sonrasý önemli... Hekimler ne diyor?

- Asil uzmanlýk alaným orasý oldu... Onlarý da maymun gibi kullanma uzmanlýgým geliþti... Dinlenme yazýp gönderiyorlar... Yani hasta yazýlmak benim iþime daha çok yarýyor...

- Olamaz!..

- Olur; yeter ki sen rüþvetin de yöntemini iyi bileceksin; rolunu dogru yerde ve dogru zamanda oynayacaksýn... Sunun þurasýnda iki yýlým kaldý biliyorlar; öncelikle, onlar da insan...

- Psikolojik olarak onlarýn empatisinden mi yararlanýyorsun?..

- Hayýýr; empati diye birþey yok bu sistemde... Geç sen onu, geeç!... Benim yöntemime, kapý aralama derler... Temel yönteme gelecegim...

- Merak ettim...

- Temel, yemek'tir... Bu hayvanlarýn da agzý var, beyaz giyinmeleri mal'in özünü degiþtirmez; yani biraz rüþvetle istedigim raporu alýyorum... Kapýcýyla konuþ; hemþireyle konus; onlarýn bir iþi de bu sittigim sistemde bu'dur...

- Bize de ögret Özcan!

- Ayaktakýmýna sor, baþhekime degil; ne kadar yerler, onlara sor, gidip de direkt olarak hekimleri güç durumda býrakma... Onlar da senin o kadar fazla deli olmadýgýný anlayýp sevinsin; yolunu bulsun... Muayene ücreti yerinedir diyiver; geçenlerde dosyamdan masraf borcum kalmýþtý falan diyiver; þaka yapýyor gibi davran; hangisi gülerse onun cebine kendin sok...

- Yahu ben yapamam!

- Yapamazsan böyle eþþek gibi çalýþýrsýn; ömrünce!

- Ne diyorsun yahu! Rüþveti de kendin mi sokacaksýn?..

- Soktun da karþý çýkan mý oldu? Bu halk, ibne dersen kýzar da sokarsan sakalýna sürer, geleneginde var... Muayene ücretinizi hemþireye býraktým deyip koþarak çýkacaksýn... Ìki hafta ev dinlenmesi yazýsýný arkandan senin müdürüne bizzat onlar kendiliginden faxlarlar...

- Ne diyelim; tebrik ederiz!

- Egitim kurumlarý da ayný bok, hastanesi de, adliyesi de; arpasýný verirken kendi rolünü dikkatli oynayacaksýn; falso yok, haaa!... Ferhangiþeyler'de Ferhan ÞENSOY'u iyi izle, bak orada sana-bana harika tiyo veriyor; bu'dur iste!... Tiyatro sayacaksýn!... Sayýsýz yazarlardan kitaplar da var; denemiþ de öyle yazmýþlar; herkese bir rol var içinde, ne ezberliyorum sandýnýz; bulmaca mý?

- Yahu Özcan, sen niye baþka meslege girmiyorsun diye merak eder dururdum; gerekçeni simdi anladým... Haklýsýn; çünkü sistem sana çalýþýyor... Çocuklarýna varýncaya dek aglatýp her ay aylýk da alýyorsun; üstüne gelmek isteyen bir südü temiz çýkýnca da dinlenceye çekiliyorsun... Yahu biraz merhamet, yazýk degil mi bu halk'a?..

- Halk'a acýyanlarý da çoktan sXXX-miþim...çoluguyla çocuguyla hem de; müdürlerden hangisine istersen ona sor!

- ?!

***

http://perso.wanadoo.fr/apejp/Ecstasy.jpg>

Amblem satan ile alan sapýk misyonerler; Jyllands-Posten sorumlusu ile Özcan TOS denen seri amblemci uþaklarý birbirine bu kadar benzer mi; benziyor: http://www.skovdyrkerforeningen.dk/upload/DDS/Stig_Olesen.jpg>

Ayný okuldan bir ögretmen(cepten de yedek belgeledim)

insana_dusman_narkoman_belgelendi@yahoo.com

Report this post as:

LATEST COMMENTS ABOUT THIS ARTICLE
Listed below are the 10 latest comments of 1 posted about this article.
These comments are anonymously submitted by the website visitors.
TITLE AUTHOR DATE
Newroz'larda yeni provokasyonlara dikkat!.. Özcan Tos gibi madde bagýmlýsý faþist maþa çak Provokasyona Karþý Halk Platfor Wednesday, Mar. 15, 2006 at 3:39 AM

Local News

GUIDE TO REBEL CITY LOS ANGELES AVAILABLE A12 5:39PM

lausd whistle blower A10 11:58PM

Website Upgrade A10 3:02AM

Help KCET and UCLA identify 60s-70s Chicano images A04 1:02PM

UCLA Luskin: Casting Youth Justice in a Different Light A02 11:58AM

Change Links April 2018 A01 11:27AM

Nuclear Shutdown News March 2018 M31 6:57PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 7:00PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 6:38PM

Spring 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! M19 2:02PM

Anti-Eviction Mapping Project Shows Shocking Eviction Trends in L.A. M16 5:40PM

Steve Mnuchin video at UCLA released M15 12:34AM

Actress and Philanthropist Tanna Frederick Hosts Project Save Our Surf Beach Clean Ups M06 12:10PM

After Being Told He's 'Full of Sh*t' at School Event, Mnuchin Demands UCLA Suppress Video M02 11:44AM

Resolution of the Rent Strike in Boyle Heights M01 6:28PM

What Big Brother Knows About You and What You Can Do About It M01 3:30PM

Step Up As LAPD Chief Charlie Beck Steps Down F14 2:44PM

Our House Grief Support Center Hosts 9th Annual Run For Hope, April 29 F13 12:51PM

Don’t let this LA County Probation Department overhaul proposal sit on the shelf F13 11:04AM

Echo Park Residents Sue LA Over Controversial Development F12 8:51AM

Former Signal Hill police officer pleads guilty in road-rage incident in Irvine F09 10:25PM

Calif. Police Accused of 'Collusion' With Neo-Nazis After Release of Court Documents F09 7:14PM

Center for the Study of Political Graphics exhibit on Police Abuse posters F07 9:50AM

City Agrees to Settle Lawsuit Claiming Pasadena Police Officer Had His Sister Falsely Arre F04 3:17PM

Professor's Study Highlights Health Risks of Urban Oil Drilling F04 12:42PM

Claims paid involving Pasadena Police Department 2014 to present F04 10:52AM

Pasadenans - get your license plate reader records from police F03 11:11PM

LA Times Homicide Report F03 1:57PM

More Local News...

Other/Breaking News

Biodiversité ou la nature privatisée A20 11:22AM

The Market is a Universal Totalitarian Religion A20 7:14AM

Book Available about Hispanics and US Civil War by National Park Service A19 5:52PM

The Shortwave Report 04/20/18 Listen Globally! A19 4:01PM

The Republican 'Prolife' Party Is the Party of War, Execution, and Bear Cub Murder A19 11:48AM

Neurogenèse involutive A18 9:21AM

Paraphysique de la dictature étatique A16 10:13AM

Book Review: "The New Bonapartists" A16 3:45AM

The West Must Take the First Steps to Russia A14 12:25PM

Théorie générale de la révolution ou hommage à feu Mikhaïl Bakounine A14 3:30AM

The Shortwave Report 04/13/18 Listen Globally! A12 3:50PM

“Lost in a Dream” Singing Competition Winner to Be Chosen on April 15 for ,000 Prize! A12 3:48PM

The World Dependent on Central Banks A12 4:43AM

Ohio Governor Race: Dennis Kucinich & Richard Cordray Run Against Mike DeWine A11 9:40PM

March 2018 Honduras Coup Again Update A10 10:52PM

Apologie du zadisme insurrectionnel A10 3:33PM

ICE contract with license plate reader company A10 1:14PM

Palimpseste sisyphéen A09 11:23PM

Black Portraiture(S) IV: The Color of Silence...Cuba No...Cambridge Yes A09 5:32AM

Prohibiting Micro-Second Betting on the Exchanges A09 4:18AM

Prosecutors treat Muslims harsher than non-Muslims for the same crimes A08 10:33PM

Amy Goodman interview on cell phone safety A08 10:29PM

Mesa, Arizona police officer kills unarmed white man A08 9:50PM

Israeli leaders should be prosecuted for war crimes A08 9:48PM

Paraphysique de l'autorité A08 12:11AM

Two Podcasts on fbi corruption A06 10:13PM

Fbi assassins assault & try to kill DAVID ATKINS A06 7:29PM

EPA Head Scott Pruitt: Of Cages And Sirens A06 2:15PM

More Breaking News...
© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy