81 spiritual thought by baba

 you, as vinayaka, bhakti marga, body, divine, divine spirit, food, god, god himself, higher self, him god, infinite power, joy, lord sri krishna, lord vinayaka, love, love god, love him, may, mind, nivritti marga, parabrahma principle, peace, pravritti marga, prema tattwa, remember him, samyak bhavam, samyak drishti, samyak kriya, samyak shravanam, samyak vaak, selfless seva, spiritual, tat twam asi, that truth, truth, universal absolute, within, world, you are, you have