democracy- bullshit since day 1

 democracy,  pride, anarchy, bullshit, democracy, fascism, love, pride