fix articles 20471, naming Los Angeles Indymedia : tag : naming

naming

Pyongyang Retaliates for Killing of South Korean (tags)

It has all everything it needs to become a judicial precedent: Internal issues, global war crime and swift boat diplomacy. The recent killing of a South Korean in an American remote control air-to-ground attack with a so-called „drone“ in Gambia has not triggered a response from Seoul so far. But now it caused one from Pyongyang. A government spokesperson elaborated that due to a naming similarity the South Korean had been assassinated because the attackers believed the target was a North Korean. Pyongyang said it had arrested an American missionary to enforce compliance with investigations.

LABANAN ANG BATAS MILITAR AT LAHAT NG PAKANA NG PASISTANG REHIMENG US-ARROYO NA PALAWIGIN (tags)

“ Nililikha naming ang krisis. Ginagawa naming ito at pinatatakbo”- Mike Arroyo. Kaisa ng mamamayang Pilipino at lahat ng demokratikong organisasyon sa Pilipinas ang Alyansa-Pilipina (AJLPP) upang kondenahin at labanan ang E.O. 1959 na nagdedeklara ng batas militar at pagsusupindi ng writ of habeas corpus sa Maguindanao. Huli na at mali pa ang hakbang ng Rehimeng pilit kunwaring nagbabangong puri sa kawalanghiyaan nito. Nais lamang ilatag ng deklarasyong ito ang planong pagpapalawak ng batas militar sa hinaharap. Inilalatag din nito ang mga maniobrang legal upang gawing legal ang pasistang paghahari ng pangkating Arroyo sa hinaharap.

Ka Bel- Bayani ng mga Anak-Pawis (tags)

Walang katagang makapaglalarawan sa aming taimtim na kalungkutan sa nabalitang pagpanaw ni Ka. Bel- Ka>Crispin Beltran ang dakilang bayani ng mga anak-pawis. Sa ngalan ng Philippine Peasant Support Network (Pesante) –USA at ng komunidad ng Pilipino sa Estados Unidos buong pagpipitagang naming ipinaabot naming ang aming lubos na pakikiramay para sa mga naiwang pamilya, kamag-anak at mga kasama’t-kaibigan ng yumaong Ka. Bel. Sa huli, ipinapahayag naming ang aming lubos na kalungkutan at taimtim na nangangakong ibabaling ang rebolusyunaryonaryong pamimighati tungo sa ibayong pagkilos para sa katubusan ng bayan at kagalingang ng masang Pilipino

Blackout Followup (tags)

I documented the August 14 blackout, naming the approximate day three months in advance and naming August 13 as the day one month in advance. The blackout was an act of war. Now I am documenting another act of war.

ignored tags synonyms top tags bottom tags