Mitre Corp., Warren Buffet, Global Hawk, and September 11, 2001

11 2001, biz jets, buffet, corp, global, global hawk, hawk, mitre, mitre corp, on september 11, september, september 11, september 11 2001, warren, warren buffet, william gates