Peres goes to Cairo

ayelet frish, cairo, cairo  to, discuss, due, egyptian, egyptian president hosni mubarak, hosni, hosni mubarak, israeli, israeli jails, israeli president shimon peres, mr peres, mubarak, peres, president, she said, spokeswoman, with egyptian