PAGPATAY KAT REBELLYN PITA0-SINADYA LABAN SA USAPANG PAGKAPAYAPAAN

ajlpp, ang, armed forces, at ang, bago gallera, bagong balakid, davao del sur, gloria arroyo, kay, kay rebelyn, kay rebelyn pitao, kumander parago, leoncio pitao, may, mega, mga, pagpatay, pagpatay kay, pagpatay kay rebelyn, pangkapayapaan, pitao, rebelyn, rebelyn pitao, sa usapang, si rebelyn pitao, usapang, usapang pangkapayapaan, usarroyo, walang