Naomi Klein in Venice

 naomi, avi lewis, corporations they serve, from killer liberators, klein, naomi, naomi klein