fix articles 513500, philip dennany bradleystring(23) "philip dennany bradley" invalid name