fix articles 445671, nagkahiusang mamumuo Los Angeles Indymedia : tag : nagkahiusang mamumuo

nagkahiusang mamumuo

Revolutionary Justice for the Filipino Working Class Victims of Big Capitalists! (tags)

The Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU) in Southern Mindanao, an underground group of revolutionary unions and an allied organization of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) expresses its strongest indignation of the systematic attack perpetrated by foreign and local comprador-capitalists against the Filipino working class.

Militarisasyon sa kanayunan ng Pilipinas lalong tumitindi-AJLPP (tags)

Patuloy ang pamamaslang ng mga berdugo ni Arroyo sa mga lider-masa at tagasuporta ng progresibong kilusan. Nitong Disyembre, isang makamasang konsehal ng bayan ang binaril sa loob ng kanyang upisina sa Masbate. Sa Quezon at Surigao, biktima ng dislokasyon ang libu-libong mamamayan kabilang ang maraming bata dahil sa militarisasyon. Sa Compostela Valley, isang lider-manggagawa ang pinagbantaang papatayin. Samantala, dalawang pinaghihinalaang kadre ng Partido ang dinukot at tinortyur sa Nueva Ecija noong huling linggo ng Nobyembre.

ignored tags synonyms top tags bottom tags