fix articles 398504, biyaheng pinoy Los Angeles Indymedia : tag : biyaheng pinoy

biyaheng pinoy

Mammoth electoral fraud in Philippines elections: Padding and shaving (tags)

Nearly three weeks after election day, there are still no definitive results for the Philippine elections to the Senate and House of Representatives. Counting is still continuing and in a number of provinces it has not even begun. This has nothing to do with inefficiency and everything to do with ballot-rigging. The Philippines is one of the most corrupt ‘democracies’ in the world. During the 2004 presidential election, the victory of President Gloria Macapagal Arroyo was widely attributed to large-scale fraud. A tape was massively circulated of a conversation between the President and Virgilio Garcillano, head of Comelec, the national election commission. Arroyo was heard addressing him familiarly, ‘Hello Garci’, and the election chief proudly assured her that he would guarantee her a million-vote majority.

PILIPINAS: Eleksyong 2007: Anong Bago at Anong Luma sa Pandaraya? (tags)

Kaisa ang AJLPP sa pahayag ng rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas na “ Ilang ulit na pinasahol ng naghaharing pangkating Arroyo ang bulok na sistema ng eleksyon sa Pilipinas. Labis-labis ang karahasan, pandaraya, panunuhol, maruruming maniobra at pambabraso sa eleksyon nitong Mayo. Isinagawa ito sa pamamagitan ng militar, pulis, mga tauhan sa Comelec at burukrasya. Lalong tumingkad ang kahungkagan ng sinasabing demokratikong eleksyon sa ilalim ng kasalukuyang reaksyunaryong sistema”

PILIPINAS: Eleksyong 2007: Bulok sa kaibuturan (tags)

Ilang ulit na pinasahol ng naghaharing pangkating Arroyo ang bulok na sistema ng eleksyon sa Pilipinas. Labis-labis ang karahasan, pandaraya, panunuhol, maruruming maniobra at pambabraso sa eleksyon nitong Mayo. Isinagawa ito sa pamamagitan ng militar, pulis, mga tauhan sa Comelec at burukrasya. Lalong tumingkad ang kahungkagan ng sinasabing demokratikong eleksyon sa ilalim ng kasalukuyang reaksyunaryong sistema. Pinakamatitingkad ang pandaraya ng kampong Arroyo sa Maguindanao, Sulu at Bohol kung saan nagkaroon ng halos 12-0 resulta ang eleksyon sa pagkasenador pabor sa administrasyon. Sinundan pa ito ng paglilitawan ng 12-0 pabor sa Team Unity sa ilampu pang mga munisipalidad na kontrolado ng mga alipures ni Arroyo.

ignored tags synonyms top tags bottom tags