fix articles 393061, central front Los Angeles Indymedia : tag : central front

central front

KAWALAN NG USAPANG PANGKAPAYAPAAN : (tags)

Ayon sa nakalap na balita ng PESANTE BULETIN, dahil sa kawalan ng usapang pangkapayapaan, lalong tumitindi ang labanan sa kanayunan sa pagitan ng AFP at ng NPA. Ayon sa mga balita dumarami ang namamatay sa mga sunud-sunod na ambus at labanan sa pagitan ng NPA at ng mga tropa ng armi sa iba't ibang dako ng bansa. Ayon sa PESANTE Buletin hindi interesado ang kasalukuyang pangulo sa usapang pangkapayapaan at sinusunod nito ang utos ng Amerika na lipulin ang MILF at ang NPA sa pamamagitan ng lakas ng militar at ng diumano'y pang-papaunlad.

The Truth About How Israel Screws Over The Palestinians (tags)

The Israeli Government maintains a "Matrix Of Control" over the 3 million Muslim And Christian Palestinians in the Occupied Territories. In most areas they cannot get an Israeli Military "building permit". When they do build a home anyway, it gets bulldozed

ignored tags synonyms top tags bottom tags