fix articles 22623, philippine civic action group Los Angeles Indymedia : tag : philippine civic action group

philippine civic action group

AJLPP Condemns the Mercenary US Philippine Force Under the UN (tags)

The Alliance-Philippines (AJLPP) express disgust in the mercenary tradition of the AFP and the supposed Filipino pride in the appointment of a Filipino general in the United Nations forces serving under the direction of US Imperialism. General Ecarma of the Philipine Marines was formally appointed on Monday by UN Secretary General Ban Ki-moon as force commander and head of mission for the United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) in what was once the battleground of the 1967 Six-Day War between Israel and Syria.

Rebolusyonaryong pagpupugay kay Navy Capt. Danilo "Ka Dan" Vizmanos (tags)

Nagpupugay ang buong rebolusyonaryong kilusan kay retired Capt. Danilo "Ka Dan" Vizmanos, masugid na anti-imperyalista at demokratang intelektwal, tapat na lingkod at aktibista para sa bayan, tunay na kawal at bayani ng rebolusyon at sambayanang Pilipino. Pumanaw si Ka Dan noong Hunyo 23 sa edad na 79 sa sakit na prostate cancer. Si Ka Dan ay nagsilbing maningning na halimbawa ng mga upisyal ng pasistang militar na tumatalikod at nagtatakwil sa imperyalismo, sa papet na reaksyunaryong estado at sa pasistang hukbo nito. Taos-puso niyang niyakap ang mga demokratiko at rebolusyonaryong simulain, lubusang pumanig sa rebolusyon at mamamayan, at puspusang lumahok sa kanilang pakikibaka. Huwaran siya sa katatagan sa prinsipyo, pagiging makatotohanan, masipag, pursigido, mapagkumbaba, at malapit sa mga kasama at sa mamamayan. Itinatanghal siya at pinararangalan ng sambayanang Pilipino.

Commemorate the 40th Anniversary of the October 24th Movement of 1966 (tags)

The First Quarter Storm Network-USA (FQSN) militantly commemorate the forty years anniversary of the October 24 Movement of 1966. We pay the highest homage to that movement participants living or departed that shook the foundations of the rotten and anti-people system in the Philippines that supported the US aggression in Vietnam and other parts of the world.

ignored tags synonyms top tags bottom tags