fix articles 22621, hukbong mapagpalaya Los Angeles Indymedia : tag : hukbong mapagpalaya

hukbong mapagpalaya

Philippines: 'Forward, Bayanihang Sosyalismo!' Popularising a socialism 'with local colour (tags)

The following is the English-language translation of a document on bayanihan socialism that was presented at the convention of the Philippines socialist party Partido Lakas ng Masa (Party of the Labouring Masses, PLM) in December, 2013.

On the Colombia “ Hostage Rescue” (tags)

n the American press media, the Colombian “hostage rescue” last July 3 that rescued three American servicemen was given prominence. The stress of the media especially the CNN was not only to hail the so called rescue mission as a success. It was also hailed for the rescue being bloodless and “not a single shot being fired.” Another stress of the media was the guerilla forces of FARC “ is finished” while at the same time maligning the revolutionary forces as “ narcotrafficers and terrorist” while at the same time pointing out that the 40-year struggle of the armed revolutionaries as “ the longest insurgency is southern hemisphere.

Rebolusyonaryong pagpupugay kay Navy Capt. Danilo "Ka Dan" Vizmanos (tags)

Nagpupugay ang buong rebolusyonaryong kilusan kay retired Capt. Danilo "Ka Dan" Vizmanos, masugid na anti-imperyalista at demokratang intelektwal, tapat na lingkod at aktibista para sa bayan, tunay na kawal at bayani ng rebolusyon at sambayanang Pilipino. Pumanaw si Ka Dan noong Hunyo 23 sa edad na 79 sa sakit na prostate cancer. Si Ka Dan ay nagsilbing maningning na halimbawa ng mga upisyal ng pasistang militar na tumatalikod at nagtatakwil sa imperyalismo, sa papet na reaksyunaryong estado at sa pasistang hukbo nito. Taos-puso niyang niyakap ang mga demokratiko at rebolusyonaryong simulain, lubusang pumanig sa rebolusyon at mamamayan, at puspusang lumahok sa kanilang pakikibaka. Huwaran siya sa katatagan sa prinsipyo, pagiging makatotohanan, masipag, pursigido, mapagkumbaba, at malapit sa mga kasama at sa mamamayan. Itinatanghal siya at pinararangalan ng sambayanang Pilipino.

ignored tags synonyms top tags bottom tags