fix articles 20196, victor olayvar Los Angeles Indymedia : tag : victor olayvar

victor olayvar

PATULOY ANG ATAKE NG REHIMENG-US ARROYO AT AFP SA MASA (tags)

Sa kabila ng pakunwaring mga pahayag ni Gloria Arroyo, walang tigil at di-maawat ang mga pamamaslang, pagdukot, tortyur, iligal na pag-aresto at detensyon at iba pang karumal-dumal na paglabag ng mga armadong galamay ng estado sa karapatang-tao ng mamamayan. Mahigpit na kinokondena at iginigiit ng Pesante-USA na dapat nang matigil ang amahas na pamamasista at terorismo ng estado. Lalo lamang pinagagalit ni GMA ang masa at hinuhukay ang sarili nitong libingan tulad ng nangyari kina Marcos at Estrada. Umabot na sa mahigit 755 ang pinaslang at may 188 ang nawawalang aktibista na hindi matagpuan. Papalubha ang mga paglabag sa karapatang pantao na malapit nang maungusan ni Gloria-Arroyo.ang pagiging garapal na pasista ni Marcos ayon sa Pesante-USA Patuloy Ang Atake ng Rehimeng US-Arroyo at AFP sa Masa: Tumitindi, Paglabag sa Karapatang-Tao

Pesante-USA Condemns Peasant leader murder in Bohol (tags)

Pesante-USA condemns the US-Arroy's reign of terror against the Filipino peasants especially those who are involved with the KMP, ANAKPAWIS, BAYAN MUNA, GABRIELA and other progressive groups. More than 745 persons have been killed since Arroyo asssumed power in 2001. "The US-Arroyo terrorism will backfire and will only earn emnity and disdain from the people/ For sure she will suffer the same fate that befell Marcos, Estrada and other tyrants who oppressed the Filipino people." Pesante statement ended.

ignored tags synonyms top tags bottom tags