fix articles 131646, kabataang demokratiko Los Angeles Indymedia : tag : kabataang demokratiko

kabataang demokratiko

ON THE 143rd BIRTH ANNIVERSARY OF ANDRES BONIFACIO AND THE 42nd ANNIVERSARY OF THE KM (tags)

Those of us who are from the Alliance for a Just and Lasting Peace in the Philippines (AJLPP) are especially proud to celebrate the 143rd birth anniversary of the great Supremo (Supreme Leader) Andres Bonifacio, the founder of the Katipunan, which ended over 300 years of Spanish colonial rule over the Philippines. On November 30, 1964, on his very 101st birthday, the organization of the Kabataang Makabayan (KM – Patriotic Youth), meanwhile, was founded. Subsequently, various other youth-student organizations and those in the community, such as the Samahang Demokratiko ng Kabataan (SDK), Katipunan ng Kabataang Demokratiko (KKD), Samahang Molabe (SM), Kamanyang and others, were also founded in different parts of the Philippines.

Pahayag ng AJLPP-USA Para Nobyembre 30, 2006 (tags)

Buong pagmamalaking ipinagdiriwang natin lalo ng Alyansa para Tunay at Pangmatagalang Kapayapaan sa Pilipinas (AJLPP)-USA ,ang ika 143 taong kaarawan ng dakilang Supremo Andres Bonifacio, ang tagapagtatatag ng Katipunan na tumapos sa mahigit sa 300 daang taong paghahari ng Kolonyalismong Espanya sa Pilipinas, Nobyembre 30, 1863. Eksaktong sa ika 101 taong ng kanyang kaarawan, itinatag naman ang organisasyong Kabataang Makabayan (KM) noong Nobyembre 30, 1964. Kasunod nito, nagtatag din ng iba’t-ibang organisasyong kabataan ang mga estudyante at kabataan at mga nasa komunidad tulad ng Samahang Demokratikong Kabataan (SDK), Katipunan ng Kabataang Demokratiko (KKD), Samahang Molabe (SM), Kamanyang at iba pa sa iba’t ibang panig ng Pilipinas. Mula noon, nag-iba na ang takbo ng kasaysayan. Mula sa mga maliit na aksyong masa, unti-unti ito ay lumaki at nagiging matutunog na pagkilos. Noong Oktubre 24, 1966 hanggang sa pagsiklab ang welga ng mga guro noong unang hati ng 1969 hanggang sa malakihang mga welgang estudyante na yumanig sa buong Pilipinas. Hanggang sa pumutok ang Sigwa ng Unang Kwarto noong Enero 1970.

ignored tags synonyms top tags bottom tags