fix articles 108299, silang Los Angeles Indymedia : tag : silang

silang

Philippine Women's Group Gabriela blast President Aquino (tags)

A WOMEN’S group on Thursday criticized President Benigno Aquino III for comparing her mother, the late President Corazon Aquino, to Gabriela Silang, the first Filipino woman revolutionary leader.

“Problema ang Makata”-Alay Kay Randy maguigad ng Chicago, 1989-2010 (tags)

laging mainit, panahon sa timog amerika lunan daw at pugad ng mga makata silang laging pangarap ang katubusan ng bayang pinakamamahal bansang inalipin at dinusta ng pendehong peninsulares mula sa espanya ng iustradong mga anak, maging apo nila silang lumalangoy sa dugo semilya ng mga de goiti, salcedo't legazpi silang inaruga ng mga indian ng timog amerika pero pambubusabos ang isinukli pa silang nagwasak ng templo ng pagmamahal ng katutubong ritwal at awit ng pag-asa silang nagluklok sa altar ng dusa ng santo't santang mula sa europa ilong matatangos, mangasul-ngasul ang mata!

ignored tags synonyms top tags bottom tags