Meme warfare through entertainment.

 meme, a game, corporate, dystopia, eight press, entertainment, game, meme, meme warfare, meme warfare through, through entertainment, warfare, warfare through, warfare through entertainment