KOBE harassment against DeVoy.

 kobe, antibush, author, bush, bush regime, devoy, george bush, kobe, posts