Naomi Klein: Scrap NAFTA, rejoin the Americas

disaster, naomi klein