G8 2004 Savannah: Let's beat Bushosis

 g8, savannah