30-06-1944 - partisans in Buonconvento e Montalcino (RW135)

fresh