imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

ILANTAD AT LABANAN ANG MONOPOLYONG AQUINO-COJUANCO SA LUPA.

by PESANTE-USA Sunday, Aug. 22, 2010 at 11:57 AM
magsasakapil@hotmail.com 818-749-0272 337 Glendale Blvd. Los Angeles, Ca 90026

Para sa PESANTE-USA, ang grupong nagtataguyod nginteres ng mga magsasaka sa Amerika ,ang kaso ng Hacienda Luisita ay sumisimbolo sa malakolonyal at malapyudal na sistemang gumagapos sa bansa sa pagkaatrasado at walang katapusang krisis. Ang Hacienda Luisita katulad ng mga malalaking asyenda sa Pilipinas at mga lupaing ari ng mga pamilyang asendero-kapitalista ay salaysay ng masidhing pagsasamantala at pang-aapi, maigting na makauring tunggalian atpakikibaka para sa matagal nang minimithing katarungang panlipunan. Katulad ng Hacienda San Antonio-Santa Isabel sa Isabela,Hacienda Looc sa Batangas, Legarda , Prieto( may-ari ng Inquirer at may monoployo sa media) San Roque North Triangle at Tuazon Estates sa syudad ng Maynila mismo ay patunay ng walang lubay na maniobra at pakana ng angkang asendero pang mapanatili ng kanilang monopolyo sa asyenda at hadlangan ang pamamahagi nito sa mgamagsasaka, manggagawang bukid at maralitang taga-lunsod.

PESANTE BULETIN

Agosto 21, 2010

ILANTAD AT LABANAN ANG MONOPOLYONG AQUINO-COJUANCO SA LUPA.

Los Angeles—Para sa PESANTE-USA, ang grupong nagtataguyod nginteres ng mga magsasaka sa Amerika ,ang kaso ng Hacienda Luisita ay sumisimbolo sa malakolonyal at malapyudal na sistemang gumagapos sa bansa sa pagkaatrasado at walang katapusang krisis.

Ang Hacienda Luisita katulad ng mga malalaking asyenda sa Pilipinas at mga lupaing ari ng mga pamilyang asendero-kapitalista ay salaysay ng masidhing pagsasamantala at pang-aapi, maigting na makauring tunggalian atpakikibaka para sa matagal nang minimithing katarungang panlipunan.

Katulad ng Hacienda San Antonio-Santa Isabel sa Isabela,Hacienda Looc sa Batangas, Legarda , Prieto( may-ari ng Inquirer at may monoployo sa media) San Roque North Triangle at Tuazon Estates sa syudad ng Maynila mismo ay patunay ng walang lubay na maniobra at pakana ng angkang asendero pang mapanatili ng kanilang monopolyo sa asyenda at hadlangan ang pamamahagi nito sa mgamagsasaka, manggagawang bukid at maralitang taga-lunsod.

Sa deklarasyon ni Aquino III na "hustisya para sa masa hind ipara sa kanyang ama" ( na pinapatay ni Marcos noong 1983) walang maasahang reporma sa lupa. Lalo't hawak uli ng angkan ang Malacañang, malakas ang kanilang loob na gumawa ng gayong mga maniobra.

Tanong ng masa: Kung hindi mabigyan ni Cory at Noynoy ng katarungan ang pagpatay sa ama ( Ninoy Aquino noong 1983) paano pa kaya ang taumbayan? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi nila maipamigay ang lupa ng HL?

Maniobrang Cojuanco

Maliwanag ang sagot dito. Nito lamang nagdaang linggo, nagpakana ang mga Cojuangco ng huwad na "compromise agreement" na isinalaksak sa lalamunan ng mga magsasaka at manggagawang bukid gamit ang pwersa,panlilinlang, panunuhol at panghahati.

Pinalalabas sa huwad na kasunduan na sumasang-ayon ang mgamagsasaka at manggagawang bukid sa pagpapatuloy ng Stock Distribution Option(SDO) sa halip na pamamahagi ng lupa. Malinaw na ang layunin nito ay pangunahanang pagdinig ng Korte Suprema sa petisyon para pawalambisa ang temporary restraining order sa utos ng Presidential Agrarian Reform Council (PARC) noong 2005 na ipailalim na ang asyenda sa sapilitang pamamahagi.

Ang panunumbalik ng mga Cojuangco sa poder ay muling nagpapatampok sa pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa sa asyenda at sa paggamit ngkapangyarihan para supilin ang paglaban ng mga magsasaka at manggagawang bukid.

Ang pagtangging ipamahagi ang Hacienda Luisita ang pinakamalaking usapingnakaambang bumakbak sa balatkayo ni Aquino bilang tagapaghatid ng makabuluhang pagbabago. Ipinakikita ng nag-iibayong makauring tunggalian sa asyenda na ang kanyang paghahari ay walang pinagkaiba sa lahat ng nagdaang rehimeng pawangnagsilbi lamang sa interes ng malalaking asendero, kumprador at mga dayuhan.Inilalagay nitong muli sa atensyon ng buong bayan ang kaapihan at paghihirap ngmga magsasaka at manggagawang bukid sa Hacienda Luisita pati na sa marami pangasyenda sa buong bansa.

Makasaysayang Pagsasamantala

Mula nang itayo ang papet na republika noong 1946, pawang huwad at panlilinlangang mga programa sa reporma sa lupa na ipinatupad ng mga nagharing rehimen. Sahalip na malutas ang pyudal at malapyudal na pagsasamantala at pang-aapi sa mgamagsasaka, sumahol pa ito sa pagdaan ng mga dekada.

Lalong lumaki ang konsentrasyon ng lupa sa kamay ng mga luma at bagong panginoong maylupa at sa mga dayuhang imperyalistang korporasyon. Sangayon, mula sa mahigit na 500 pamilya noong 1970 may 200 pamilya na lang ang may monoployo sa lupa. Sa kabilang banda, lalong dumami ang mga magsasakang walang sariling lupa.

Sa harap ng nag-iibayong kahirapan at kagutuman ng mga magsasaka, patuloynilang ipinaglalaban ang tunay na reporma sa lupa sa lahat ng posiblenglarangan. Anumang pagsisikap ang gawin ng reaksyunaryong rehimen para sila'ylinlangin, patahimikin at supilin, walang tigil na tutuligsain at lalabanan ngmga magsasaka ang bogus na CARP, ang mapanlinlang na pagpapatuloy nito sa anyong CARPER, ang pakanang SDO at iba pang katulad na panloloko.

Batid ng masang magsasaka at mga manggagawang bukid na hindi basta bibitiwan ngpamilyang Cojuangco ang malawak na asyenda. Mula nang manahin ang asyenda samga kolonyalistang Espanyol at palawakin pa ito sa mga sumunod na dekada,nagpakasasa ang pamilyang Cojuangco sa pawis at dugo ng mga magsasaka atmanggagawang bukid.

Lalong walang balak ang mga Cojuangco na bitiwan ang asyendangayong bilyun-bilyong piso na ang kinikita nila sa operasyong komersyal at mala-industriyal tulad ng San Miguel, COCOFED abtp. Kinakamkam pa ni Cojuancoang mga lupa sa Isabela para pagbubungkal ng uling (coal ) at cassava kahit may monopolyo na sa asukal, bakahan atplantasyong goma sa Mindanao

Samantala, patuloy na ipinagkakait ang katarungangpanlipunan sa mga tagabungkal ng lupa at lumikha ng yaman ng mga Cojuangco.

Labanan ang Pydudalismo

Ang laban sa Hacienda Luisita ang sagisag ngayon ng pakikibaka para sa tunay nareporma sa lupa sa buong bansa. Nagiging sentro din ito ngayon ng paglaban sareaksyunaryong rehimeng Aquino.

Sa pagkatig ni Aquino sa mga Cojuangco sa mahigpit napagtutol nito sa reporma sa lupa, inilinaw na niya ang kanyang paninindiganlaban sa masang magsasaka at mga manggagawang bukid.

Dapat mahigpit na panghawakan at ibandila sa lahat ng sulok ng bansa ang labansa Hacienda Luisita. Pagsilbihin itong mitsa ng iba pang malalaking laban ng masangmagsasaka at di mamatay-matay na gatong sa nag-uumalab na kahilingan ng masangmagsasaka sa buong bansa para sa tunay na reporma sa lupa, anuman ang mgabalakid dito.

Kaalinsabay nito, patuloy na ibubwelo ang tunay na reporma sa lupa sa buong bansa. Tiyak namagkakamit ito ng malalaking tagumpay sa mga darating na panahon para sa lahat ng magsasakang Pilipino!

***********

**********

Report this post as:

Local News

More Pix: "Families Belong Together," Pasadena J02 12:16PM

"Families Belong Together" March, Pasadena J02 12:08PM

Short Report on the Families Belong Together Protest in Los Angeles J30 4:26PM

Summer 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! J10 11:58PM

Watch the Debate: Excluded Candidates for Governor of California M30 10:20PM

Change Links June 2018 posted M28 12:41AM

The Montrose Peace Vigil at 12 Years M22 1:01PM

Unity Archive Project M21 2:42AM

Dianne Feinstein's Promotion of War, Secret Animal Abuse, Military Profiteering, Censorshi M17 3:22PM

CA Senate Bill 1303 would require an independent coroner rather than being part of police M10 2:08PM

Three years after OC snitch scandal, no charges filed against sheriffs deputies M10 1:57PM

California police agencies violate Brown Act (open meetings) M02 1:31PM

Insane Company Wants To Send Nuke Plant Waste To New Mexico A29 4:47PM

Change Links May 2018 A27 1:40AM

Worker-Owned Car Wash on Vermont Closed A26 10:37PM

GUIDE TO REBEL CITY LOS ANGELES AVAILABLE A12 5:39PM

lausd whistle blower A10 11:58PM

Website Upgrade A10 3:02AM

Help KCET and UCLA identify 60s-70s Chicano images A04 1:02PM

UCLA Luskin: Casting Youth Justice in a Different Light A02 11:58AM

Change Links April 2018 A01 11:27AM

Nuclear Shutdown News March 2018 M31 6:57PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 7:00PM

Spring 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! M19 2:02PM

Anti-Eviction Mapping Project Shows Shocking Eviction Trends in L.A. M16 5:40PM

Steve Mnuchin video at UCLA released M15 12:34AM

Actress and Philanthropist Tanna Frederick Hosts Project Save Our Surf Beach Clean Ups M06 12:10PM

After Being Told He's 'Full of Sh*t' at School Event, Mnuchin Demands UCLA Suppress Video M02 11:44AM

More Local News...

Other/Breaking News

“Animaniacs in Concert!” Starring Voice Legend Rob Paulsen J18 2:41PM

Nation's Largest Voting Machine Co., ESS, Admits Lying Re Having Installed Remote Control J18 11:55AM

Du pain et des jeux J18 9:53AM

Fbi joins with Facebook to remove this report J18 7:08AM

Paraphysique de martyrologie J17 8:00AM

Asian Countries:Cambodia, Vietnam, N. Korea do not permit unlawful immigration J16 8:06PM

Children Incorporated Earns 4-Star Rating on Charity Navigator J16 11:24AM

Democratic Socialists of America J14 4:57PM

Leonard Peltier Non Violent Native American Political Prisoner since 1970's J14 4:18PM

Paraphysique miscellanées de l'aggiornamento J14 12:54AM

Actress and Philanthropist Tanna Frederick Hosts Project Save Our Surf Beach Cleanup J13 4:14PM

FBI Investigated LA County Sheriff Baca,Why Not Hank Skinner's Persecution? J13 3:52PM

Updated Partial List Of Famous Vegetarians, Vegans, & Fruitarians J13 2:59PM

The Shortwave Report 07136/18 Listen Globally! J12 4:36PM

Social Policy as Social Infrastructure J12 3:38AM

Vol I: 84 Varieties Of GOP Election Fraud J12 1:50AM

Texas Can Call it An Execution,But It is A State Sponsored Murder of Hank Skinner.. J11 6:48PM

June 2018 Honduras coup update J11 3:35PM

Maria Estrada doubles down on racist support J11 1:40PM

New York Women in Film & Television Announces 2018 NYWIFT Ha Phuong Scholarship Recipients J11 10:14AM

Trapps de la domination, trapps de l'aliénation J11 1:31AM

Please Work For The Defeat Of Brett Kavanaugh And Why J09 8:54PM

Change Links 2018 July posted J09 1:27PM

Transinhumanisme ( transe inhumanisme ) J09 12:44PM

Google, World's Biggest Censor, Was Founded By The CIA J09 10:25AM

For a World Free of Nuclear Risks J09 8:29AM

Corrupt CDC Ignores Meat Fish Recalls J09 4:55AM

The (Temporary) End of Globalization J09 3:03AM

More Breaking News...
© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy