imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

REBOLUSYONG AGRARYO , SAGOT SA ANTI- MAGSASAKANG CARP/ HUWAD NA REPORMA SA LUPA

by Pesante-USA Thursday, Jun. 12, 2008 at 8:02 AM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0906 337 Glendale Blvd. Los Angeles, CA 90026

ng plano ng rehimeng US-Arroyo na palawigin pa nang limang taon ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) ay taliwas sa pagsusulong ng interes ng masang magsasakang matagal nang naghahangad ng tunay na reporma sa lupa. Walang ibang layunin dito ang rehimeng US-Arroyo kundi ang patuloy na linlangin at apihin ang masang magsasaka at ibulsa ang malaking pondo nito. Tulad ng lahat ng nagdaang programa sa reporma sa lupa ng reaksyunaryong estado, ang CARP ay huwad at walang tunay na kaugnayan sa repormang agraryo. Nagsilbi lamang ito para lalong pagtibayin ang monopolyong kontrol ng mga lupain sa bansa, at ibukas ang mga ito sa mga dayuhan alinsunod sa imperyalistang patakarang "globalisasyon."

REBOLUSYONG AGRARYO ...
img_1023.jpgnfun6s.jpg, image/jpeg, 2816x2112

REBOLUSYONG AGRARYO , SAGOT SA ANTI- MAGSASAKANG CARP/ HUWAD NA REPORMA SA LUPA NG US-ARROYO

Manila-- Ang plano ng rehimeng US-Arroyo na palawigin pa nang limang taon ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) ay taliwas sa pagsusulong ng interes ng masang magsasakang matagal nang naghahangad ng tunay na reporma sa lupa. Walang ibang layunin dito ang rehimeng US-Arroyo kundi ang patuloy na linlangin at apihin ang masang magsasaka at ibulsa ang malaking pondo nito.

Tulad ng lahat ng nagdaang programa sa reporma sa lupa ng reaksyunaryong estado, ang CARP ay huwad at walang tunay na kaugnayan sa repormang agraryo. Nagsilbi lamang ito para lalong pagtibayin ang monopolyong kontrol ng mga lupain sa bansa, at ibukas ang mga ito sa mga dayuhan alinsunod sa imperyalistang patakarang "globalisasyon."

Nitong mga nagdaang taon, ang pondo ng CARP ang naging isa sa mga naging pinakamalalaking palabigasan ng mga burukrata-kapitalistang nakapwesto sa poder.

Napakalaking kasinungalinan ang ipinagmamalaki ng Department of Agrarian Reform (DAR) na sa pamamagitan ng CARP ay naipamahagi na sa mga magsasaka ang 80% ng mga lupang agrikultural. Ang malawak na mayorya ng mga magsasaka ay nananatiling wala o kulang sa lupang masasaka at biktima ng pagsasamantalang pyudal at malapyudal.

Upang maiwasan ang tunay na pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka, iba't ibang pakana ang ginamit ng mga panginoong maylupa sa ngalan ng CARP.

Kabilang dito ang paghahati-hati ng malalaking lupain sa maliliit na parsela, pamamahagi ng lupa sa mga bogus na benepisyaryo sa pamamagitan ng Voluntary Land Transfer/Direct Payment Scheme, Leaseback/Buy-back Scheme, Crop Conversion/Land Conversion Scheme, Contract Grow-ing Scheme, Joint Venture Scheme, Cooperative Scheme, Corporative Scheme, Stock Distribution Option Scheme at iba pang katulad na iskema.

Malawakang Pangangamkam ng Lupa

Pinalala ng CARP ang malawakang pangangamkam ng lupa ng mga masasaka sa iba't ibang dako ng bansa. Lalo pang tumaas ang konsentrasyon ng mga lupain sa kamay ng mga luma at bagong panginoong maylupa at dumami ang magsasakang nawalan ng lupa.

Nasa kamay ngayon ng mga panginoong maylupa ang mahigit 80% ng tinatayang 13 milyong ektaryang lupaing agrikultural sa bansa, habang mahigit 80% ng mga magsasaka sa bansa ay walang sariling lupang binubungkal.

Ginamit din lamang ng Malacañang at mga alipures nito ang CARP para lalo pang magpakabundat. Kalakhan ng mahigit daan bilyon pisong badyet para sa CARP mula 1988 ay ninakaw lamang ng Malacañang at mga punong alipures nito.

Bukod rito, pinagpistahan nina Arroyo ang P27 bilyon mula sa mga nasekwester noong 2004 na nakaw na yaman ng mga Marcos na ayon sa batas ay nakalaan sa CARP. Pinaglalawayan pa nila ang malaking natitira pa rito. At sadyang di sila makuntento. Pinag-iinteresan ngayon nina Arroyo ang mahigit P100 bilyong badyet para sa limang taon pang pagpapalawig ng CARP.

Ang sigaw na wakasan na ang CARP ay kaakibat ng sigaw ng mga magsasaka para sa tunay na reporma sa lupa. Itinataguyod at ipinaglalaban ito ng lahat ng mga rebolusyonaryong pwersa at mga demokratikong sektor sa hanay ng mamamayan.

Ipaglaban gn Tunay na Reporma sa Lupa

Bilang ambag sa demokratikong pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa, isinusulong ngayon ng mga progresibong kinatawan sa Kongreso ang pagsasabatas ng isang tunay na programa para sa reporma sa lupa (ang Genuine Agrarian Reform Program o GARP). Asahang ang pagsusulong ng GARP ay puspusang hahadlangan ng rehimeng Arroyo kasabwat ng mga panginoong maylupang naghahari sa Kongreso.

Rebolusyong agraryo ang susing solusyon ng rebolusyonaryong kilusan sa problema ng mga magsasaka sa kawalan o kasalatan ng lupang masasaka. Sa buong kasaysayan ng mga pakikibakang magsasaka sa Pilipinas, sa ganitong paraan lamang naipatutupad ang tunay na reporma sa lupa. Layon nitong palayain ang masang magsasaka mula sa pyudal at malapyudal na pagsasamantala at pang-aapi.

Rebolusyong agraryo ang pangunahing nilalaman ng pambansa-demokratikong pakikibakang kasalukuyang isinusulong ng mga armadong rebolusyonaryong pwersa sa Pilipinas. Sa pamamagitan nito, napakikilos ang malawak na masang magsasaka bilang pangunahing pwersa ng rebolusyon at nabubuo ang rebolusyonaryong batayang alyansa ng proletaryado at uring magsasaka.

Sa mga sona at larangang gerilya sa buong bansa, isinasakatuparan ng rebolusyonaryong masang magsasaka ang iba't ibang antas ng programa para sa reporma sa lupa. Malawak ang pagpapatupad ng minimum na programa nito na kinabibilangan ng mga pakikibaka para antas-antas na ibaba ang upa sa lupa, pawiin ang usura, itaas ang sahod ng mga manggagawang bukid, kamtin ang makatarungang presyo sa mga produkto ng mga magsasaka, paunlarin ang iba't ibang anyo at antas ng kooperasyon at isulong ang produksyong agrikultural at iba't ibang programang sosyo-ekonomiko, pang-edukasyon at pangkultura para sa kagalingan at kaunlaran ng masang magsasaka.

Sa ilang lugar kung saan relatibong malakas na ang armadong rebolusyonaryong pwersa at mahina ang kaaway, may naipatutupad nang mga antas ng maksimum na programa ng reporma sa lupa. Sa mga lugar na ito, ang mga nababawing lupa mula sa mga despotikong panginoong maylupa at mga mangangamkam, gayundin ang mga tiwangwang at abandonadong lupain, ay libreng pinabubungkal at nagiging kapaki-pakinabang sa mga magsasaka sa ilalim ng tuwirang pangangasiwa ng kanilang kinapapaloobang mga kooperatibang agrikultural at mga organo ng kapangyarihang pampulitika. Paparami ang mga ito habang lumalawak at sumusulong ang rebolusyonaryong kilusan at papalapit ang ganap na tagumpay.

Bunga ng pagsusulong ng tunay na reporma sa lupa at inihahatid nitong mga tagumpay, milyun-milyong magsasaka ang sumasapi sa mga rebolusyonaryong organisasyon at lumalahok sa mga rebolusyonaryong pakikibaka. Libu-libo sa mga pinakamahuhusay nilang elemento ang sumasapi sa hukbong bayan.

Sa patuloy na pag-abante ng rebolusyonaryong kilusan, ibayo pang kakalat ang apoy ng rebolusyong agraryo: hakbang-hakbang na wawasakin ang kapangyarihang pyudal at malapyudal sa kanayunan at antas-antas na isusulong ang digmang bayan sa buong bansa.

Report this post as:

REBOLUSYONG AGRARYO , SAGOT SA ANTI- MAGSASAKANG CARP/ HUWAD NA REPORMA SA LUPA NG US-ARRO

by Pesante-USA Thursday, Jun. 12, 2008 at 8:02 AM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0906 337 Glendale Blvd. Los Angeles, CA 90026

REBOLUSYONG AGRARYO ...
totingaugust2007030.jpg, image/jpeg, 682x511Sa patuloy na pag-abante ng rebolusyonaryong kilusan, ibayo pang kakalat ang apoy ng rebolusyong agraryo: hakbang-hakbang na wawasakin ang kapangyarihang pyudal at malapyudal sa kanayunan at antas-antas na isusulong ang digmang bayan sa buong bansa.
Report this post as:

Local News

GUIDE TO REBEL CITY LOS ANGELES AVAILABLE A12 5:39PM

lausd whistle blower A10 11:58PM

Website Upgrade A10 3:02AM

Help KCET and UCLA identify 60s-70s Chicano images A04 1:02PM

UCLA Luskin: Casting Youth Justice in a Different Light A02 11:58AM

Change Links April 2018 A01 11:27AM

Nuclear Shutdown News March 2018 M31 6:57PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 7:00PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 6:38PM

Spring 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! M19 2:02PM

Anti-Eviction Mapping Project Shows Shocking Eviction Trends in L.A. M16 5:40PM

Steve Mnuchin video at UCLA released M15 12:34AM

Actress and Philanthropist Tanna Frederick Hosts Project Save Our Surf Beach Clean Ups M06 12:10PM

After Being Told He's 'Full of Sh*t' at School Event, Mnuchin Demands UCLA Suppress Video M02 11:44AM

Resolution of the Rent Strike in Boyle Heights M01 6:28PM

What Big Brother Knows About You and What You Can Do About It M01 3:30PM

Step Up As LAPD Chief Charlie Beck Steps Down F14 2:44PM

Our House Grief Support Center Hosts 9th Annual Run For Hope, April 29 F13 12:51PM

Don’t let this LA County Probation Department overhaul proposal sit on the shelf F13 11:04AM

Echo Park Residents Sue LA Over Controversial Development F12 8:51AM

Former Signal Hill police officer pleads guilty in road-rage incident in Irvine F09 10:25PM

Calif. Police Accused of 'Collusion' With Neo-Nazis After Release of Court Documents F09 7:14PM

Center for the Study of Political Graphics exhibit on Police Abuse posters F07 9:50AM

City Agrees to Settle Lawsuit Claiming Pasadena Police Officer Had His Sister Falsely Arre F04 3:17PM

Professor's Study Highlights Health Risks of Urban Oil Drilling F04 12:42PM

Claims paid involving Pasadena Police Department 2014 to present F04 10:52AM

Pasadenans - get your license plate reader records from police F03 11:11PM

LA Times Homicide Report F03 1:57PM

More Local News...

Other/Breaking News

Doxa du lobby A25 2:03AM

Tech workers organize A24 6:24PM

Architect Stephen Francis Jones A24 3:01PM

UN Forum Wrestles with Economic Policies 10 Years After Financial Crisis Islands Call for A24 12:34PM

Xyloglossie attitudinale A23 8:07AM

Shadowgun Legends Hack and Cheats A23 7:24AM

What does the Quran Say About Islamic Dress?? A21 4:15PM

Biodiversité ou la nature privatisée A20 11:22AM

The Market is a Universal Totalitarian Religion A20 7:14AM

Book Available about Hispanics and US Civil War by National Park Service A19 5:52PM

The Shortwave Report 04/20/18 Listen Globally! A19 4:01PM

The Republican 'Prolife' Party Is the Party of War, Execution, and Bear Cub Murder A19 11:48AM

Neurogenèse involutive A18 9:21AM

Paraphysique de la dictature étatique A16 10:13AM

Book Review: "The New Bonapartists" A16 3:45AM

The West Must Take the First Steps to Russia A14 12:25PM

Théorie générale de la révolution ou hommage à feu Mikhaïl Bakounine A14 3:30AM

The Shortwave Report 04/13/18 Listen Globally! A12 3:50PM

“Lost in a Dream” Singing Competition Winner to Be Chosen on April 15 for ,000 Prize! A12 3:48PM

The World Dependent on Central Banks A12 4:43AM

Ohio Governor Race: Dennis Kucinich & Richard Cordray Run Against Mike DeWine A11 9:40PM

March 2018 Honduras Coup Again Update A10 10:52PM

Apologie du zadisme insurrectionnel A10 3:33PM

ICE contract with license plate reader company A10 1:14PM

Palimpseste sisyphéen A09 11:23PM

Black Portraiture(S) IV: The Color of Silence...Cuba No...Cambridge Yes A09 5:32AM

Prohibiting Micro-Second Betting on the Exchanges A09 4:18AM

Prosecutors treat Muslims harsher than non-Muslims for the same crimes A08 10:33PM

More Breaking News...
© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy