imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

REBOLUSYONG AGRARYO , SAGOT SA ANTI- MAGSASAKANG CARP/ HUWAD NA REPORMA SA LUPA

by Pesante-USA Thursday, Jun. 12, 2008 at 8:02 AM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0906 337 Glendale Blvd. Los Angeles, CA 90026

ng plano ng rehimeng US-Arroyo na palawigin pa nang limang taon ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) ay taliwas sa pagsusulong ng interes ng masang magsasakang matagal nang naghahangad ng tunay na reporma sa lupa. Walang ibang layunin dito ang rehimeng US-Arroyo kundi ang patuloy na linlangin at apihin ang masang magsasaka at ibulsa ang malaking pondo nito. Tulad ng lahat ng nagdaang programa sa reporma sa lupa ng reaksyunaryong estado, ang CARP ay huwad at walang tunay na kaugnayan sa repormang agraryo. Nagsilbi lamang ito para lalong pagtibayin ang monopolyong kontrol ng mga lupain sa bansa, at ibukas ang mga ito sa mga dayuhan alinsunod sa imperyalistang patakarang "globalisasyon."

REBOLUSYONG AGRARYO ...
img_1023.jpgnfun6s.jpg, image/jpeg, 2816x2112

REBOLUSYONG AGRARYO , SAGOT SA ANTI- MAGSASAKANG CARP/ HUWAD NA REPORMA SA LUPA NG US-ARROYO

Manila-- Ang plano ng rehimeng US-Arroyo na palawigin pa nang limang taon ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) ay taliwas sa pagsusulong ng interes ng masang magsasakang matagal nang naghahangad ng tunay na reporma sa lupa. Walang ibang layunin dito ang rehimeng US-Arroyo kundi ang patuloy na linlangin at apihin ang masang magsasaka at ibulsa ang malaking pondo nito.

Tulad ng lahat ng nagdaang programa sa reporma sa lupa ng reaksyunaryong estado, ang CARP ay huwad at walang tunay na kaugnayan sa repormang agraryo. Nagsilbi lamang ito para lalong pagtibayin ang monopolyong kontrol ng mga lupain sa bansa, at ibukas ang mga ito sa mga dayuhan alinsunod sa imperyalistang patakarang "globalisasyon."

Nitong mga nagdaang taon, ang pondo ng CARP ang naging isa sa mga naging pinakamalalaking palabigasan ng mga burukrata-kapitalistang nakapwesto sa poder.

Napakalaking kasinungalinan ang ipinagmamalaki ng Department of Agrarian Reform (DAR) na sa pamamagitan ng CARP ay naipamahagi na sa mga magsasaka ang 80% ng mga lupang agrikultural. Ang malawak na mayorya ng mga magsasaka ay nananatiling wala o kulang sa lupang masasaka at biktima ng pagsasamantalang pyudal at malapyudal.

Upang maiwasan ang tunay na pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka, iba't ibang pakana ang ginamit ng mga panginoong maylupa sa ngalan ng CARP.

Kabilang dito ang paghahati-hati ng malalaking lupain sa maliliit na parsela, pamamahagi ng lupa sa mga bogus na benepisyaryo sa pamamagitan ng Voluntary Land Transfer/Direct Payment Scheme, Leaseback/Buy-back Scheme, Crop Conversion/Land Conversion Scheme, Contract Grow-ing Scheme, Joint Venture Scheme, Cooperative Scheme, Corporative Scheme, Stock Distribution Option Scheme at iba pang katulad na iskema.

Malawakang Pangangamkam ng Lupa

Pinalala ng CARP ang malawakang pangangamkam ng lupa ng mga masasaka sa iba't ibang dako ng bansa. Lalo pang tumaas ang konsentrasyon ng mga lupain sa kamay ng mga luma at bagong panginoong maylupa at dumami ang magsasakang nawalan ng lupa.

Nasa kamay ngayon ng mga panginoong maylupa ang mahigit 80% ng tinatayang 13 milyong ektaryang lupaing agrikultural sa bansa, habang mahigit 80% ng mga magsasaka sa bansa ay walang sariling lupang binubungkal.

Ginamit din lamang ng Malacañang at mga alipures nito ang CARP para lalo pang magpakabundat. Kalakhan ng mahigit daan bilyon pisong badyet para sa CARP mula 1988 ay ninakaw lamang ng Malacañang at mga punong alipures nito.

Bukod rito, pinagpistahan nina Arroyo ang P27 bilyon mula sa mga nasekwester noong 2004 na nakaw na yaman ng mga Marcos na ayon sa batas ay nakalaan sa CARP. Pinaglalawayan pa nila ang malaking natitira pa rito. At sadyang di sila makuntento. Pinag-iinteresan ngayon nina Arroyo ang mahigit P100 bilyong badyet para sa limang taon pang pagpapalawig ng CARP.

Ang sigaw na wakasan na ang CARP ay kaakibat ng sigaw ng mga magsasaka para sa tunay na reporma sa lupa. Itinataguyod at ipinaglalaban ito ng lahat ng mga rebolusyonaryong pwersa at mga demokratikong sektor sa hanay ng mamamayan.

Ipaglaban gn Tunay na Reporma sa Lupa

Bilang ambag sa demokratikong pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa, isinusulong ngayon ng mga progresibong kinatawan sa Kongreso ang pagsasabatas ng isang tunay na programa para sa reporma sa lupa (ang Genuine Agrarian Reform Program o GARP). Asahang ang pagsusulong ng GARP ay puspusang hahadlangan ng rehimeng Arroyo kasabwat ng mga panginoong maylupang naghahari sa Kongreso.

Rebolusyong agraryo ang susing solusyon ng rebolusyonaryong kilusan sa problema ng mga magsasaka sa kawalan o kasalatan ng lupang masasaka. Sa buong kasaysayan ng mga pakikibakang magsasaka sa Pilipinas, sa ganitong paraan lamang naipatutupad ang tunay na reporma sa lupa. Layon nitong palayain ang masang magsasaka mula sa pyudal at malapyudal na pagsasamantala at pang-aapi.

Rebolusyong agraryo ang pangunahing nilalaman ng pambansa-demokratikong pakikibakang kasalukuyang isinusulong ng mga armadong rebolusyonaryong pwersa sa Pilipinas. Sa pamamagitan nito, napakikilos ang malawak na masang magsasaka bilang pangunahing pwersa ng rebolusyon at nabubuo ang rebolusyonaryong batayang alyansa ng proletaryado at uring magsasaka.

Sa mga sona at larangang gerilya sa buong bansa, isinasakatuparan ng rebolusyonaryong masang magsasaka ang iba't ibang antas ng programa para sa reporma sa lupa. Malawak ang pagpapatupad ng minimum na programa nito na kinabibilangan ng mga pakikibaka para antas-antas na ibaba ang upa sa lupa, pawiin ang usura, itaas ang sahod ng mga manggagawang bukid, kamtin ang makatarungang presyo sa mga produkto ng mga magsasaka, paunlarin ang iba't ibang anyo at antas ng kooperasyon at isulong ang produksyong agrikultural at iba't ibang programang sosyo-ekonomiko, pang-edukasyon at pangkultura para sa kagalingan at kaunlaran ng masang magsasaka.

Sa ilang lugar kung saan relatibong malakas na ang armadong rebolusyonaryong pwersa at mahina ang kaaway, may naipatutupad nang mga antas ng maksimum na programa ng reporma sa lupa. Sa mga lugar na ito, ang mga nababawing lupa mula sa mga despotikong panginoong maylupa at mga mangangamkam, gayundin ang mga tiwangwang at abandonadong lupain, ay libreng pinabubungkal at nagiging kapaki-pakinabang sa mga magsasaka sa ilalim ng tuwirang pangangasiwa ng kanilang kinapapaloobang mga kooperatibang agrikultural at mga organo ng kapangyarihang pampulitika. Paparami ang mga ito habang lumalawak at sumusulong ang rebolusyonaryong kilusan at papalapit ang ganap na tagumpay.

Bunga ng pagsusulong ng tunay na reporma sa lupa at inihahatid nitong mga tagumpay, milyun-milyong magsasaka ang sumasapi sa mga rebolusyonaryong organisasyon at lumalahok sa mga rebolusyonaryong pakikibaka. Libu-libo sa mga pinakamahuhusay nilang elemento ang sumasapi sa hukbong bayan.

Sa patuloy na pag-abante ng rebolusyonaryong kilusan, ibayo pang kakalat ang apoy ng rebolusyong agraryo: hakbang-hakbang na wawasakin ang kapangyarihang pyudal at malapyudal sa kanayunan at antas-antas na isusulong ang digmang bayan sa buong bansa.

Report this post as:

REBOLUSYONG AGRARYO , SAGOT SA ANTI- MAGSASAKANG CARP/ HUWAD NA REPORMA SA LUPA NG US-ARRO

by Pesante-USA Thursday, Jun. 12, 2008 at 8:02 AM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0906 337 Glendale Blvd. Los Angeles, CA 90026

REBOLUSYONG AGRARYO ...
totingaugust2007030.jpg, image/jpeg, 682x511Sa patuloy na pag-abante ng rebolusyonaryong kilusan, ibayo pang kakalat ang apoy ng rebolusyong agraryo: hakbang-hakbang na wawasakin ang kapangyarihang pyudal at malapyudal sa kanayunan at antas-antas na isusulong ang digmang bayan sa buong bansa.
Report this post as:

Local News

More Pix: "Families Belong Together," Pasadena J02 12:16PM

"Families Belong Together" March, Pasadena J02 12:08PM

Short Report on the Families Belong Together Protest in Los Angeles J30 4:26PM

Summer 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! J10 11:58PM

Watch the Debate: Excluded Candidates for Governor of California M30 10:20PM

Change Links June 2018 posted M28 12:41AM

The Montrose Peace Vigil at 12 Years M22 1:01PM

Unity Archive Project M21 2:42AM

Dianne Feinstein's Promotion of War, Secret Animal Abuse, Military Profiteering, Censorshi M17 3:22PM

CA Senate Bill 1303 would require an independent coroner rather than being part of police M10 2:08PM

Three years after OC snitch scandal, no charges filed against sheriffs deputies M10 1:57PM

California police agencies violate Brown Act (open meetings) M02 1:31PM

Insane Company Wants To Send Nuke Plant Waste To New Mexico A29 4:47PM

Change Links May 2018 A27 1:40AM

Worker-Owned Car Wash on Vermont Closed A26 10:37PM

GUIDE TO REBEL CITY LOS ANGELES AVAILABLE A12 5:39PM

lausd whistle blower A10 11:58PM

Website Upgrade A10 3:02AM

Help KCET and UCLA identify 60s-70s Chicano images A04 1:02PM

UCLA Luskin: Casting Youth Justice in a Different Light A02 11:58AM

Change Links April 2018 A01 11:27AM

Nuclear Shutdown News March 2018 M31 6:57PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 7:00PM

Spring 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! M19 2:02PM

Anti-Eviction Mapping Project Shows Shocking Eviction Trends in L.A. M16 5:40PM

Steve Mnuchin video at UCLA released M15 12:34AM

Actress and Philanthropist Tanna Frederick Hosts Project Save Our Surf Beach Clean Ups M06 12:10PM

After Being Told He's 'Full of Sh*t' at School Event, Mnuchin Demands UCLA Suppress Video M02 11:44AM

More Local News...

Other/Breaking News

Paraphysique de martyrologie J17 8:00AM

[NEW HOT] World Soccer King Hack Coins and Gems J17 4:32AM

Asian Countries:Cambodia, Vietnam, N. Korea do not permit unlawful immigration J16 8:06PM

Children Incorporated Earns 4-Star Rating on Charity Navigator J16 11:24AM

Democratic Socialists of America J14 4:57PM

Leonard Peltier Non Violent Native American Political Prisoner since 1970's J14 4:18PM

Paraphysique miscellanées de l'aggiornamento J14 12:54AM

Actress and Philanthropist Tanna Frederick Hosts Project Save Our Surf Beach Cleanup J13 4:14PM

FBI Investigated LA County Sheriff Baca,Why Not Hank Skinner's Persecution? J13 3:52PM

Updated Partial List Of Famous Vegetarians, Vegans, & Fruitarians J13 2:59PM

The Shortwave Report 07136/18 Listen Globally! J12 4:36PM

Social Policy as Social Infrastructure J12 3:38AM

Vol I: 84 Varieties Of GOP Election Fraud J12 1:50AM

Texas Can Call it An Execution,But It is A State Sponsored Murder of Hank Skinner.. J11 6:48PM

June 2018 Honduras coup update J11 3:35PM

Maria Estrada doubles down on racist support J11 1:40PM

New York Women in Film & Television Announces 2018 NYWIFT Ha Phuong Scholarship Recipients J11 10:14AM

Trapps de la domination, trapps de l'aliénation J11 1:31AM

Please Work For The Defeat Of Brett Kavanaugh And Why J09 8:54PM

Change Links 2018 July posted J09 1:27PM

Transinhumanisme ( transe inhumanisme ) J09 12:44PM

Google, World's Biggest Censor, Was Founded By The CIA J09 10:25AM

For a World Free of Nuclear Risks J09 8:29AM

Corrupt CDC Ignores Meat Fish Recalls J09 4:55AM

The (Temporary) End of Globalization J09 3:03AM

Aternatives to Abortions such as Plan B the pill, condoms and IUD J08 4:03PM

U.S Congressional Legal Minds Know Better Than Allowing Texas To Murder Hank Skinner J08 3:37PM

ACLU in many US states defends in court KKK and American Nazis Sometimes for Money J07 11:28PM

More Breaking News...
© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy