We had a server outage, and we're rebuilding the site. Some of the site features won't work. Thank you for your patience.
imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

Ibayong lumalawak at lumalakas ang NDF

by Pesante-USA Sunday, Apr. 27, 2008 at 1:00 PM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0906 337 Glendale Blvd. Los Angeles, CA 90026

Lipos ang kagalakan ng mga rebolusyonaryong magsasaka, manggagawa, kabataan, kababaihan, maralitang komunidad, propesyunal, taong simbahan at mga kadre at kasapi ng Bagong Hukbong Bayan at Partido Komunista ng Pilipinas sa anibersaryo ngayon ng pagkakatatag ng National Democratic Front of the Philippines. Umabot na sa 34 taon ang malawak na nagkakaisang prente ng mamamayang lumalaban sa imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo. Ang pagdiriwang na ito ay sa gitna ng sinungaling na pagmamalaki ng reaksyunaryong rehimeng Arroyo na tagumpay nitong napapahina o nadudurog ang rebolusyonaryong kilusan sa ilalim ng kontra-mamamayang Oplan Bantay Laya. Sa kabila ng sustenidong pagtutugis, panunupil at mala-ararong pag-ooperasyon at pagbabakod ng AFP, higit pang tumatag at humusay ang kalagayan ng buong rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon.

Ibayong lumalawak at lumalakas ang rebolusyonaryong kilusan sa harap ng pagsasamantala at karahasan ng rehimeng Arroyo


Manila, Philippines- Lipos ang kagalakan ng mga rebolusyonaryong magsasaka, manggagawa, kabataan, kababaihan, maralitang komunidad, propesyunal, taong simbahan at mga kadre at kasapi ng Bagong Hukbong Bayan at Partido Komunista ng Pilipinas sa anibersaryo ngayon ng pagkakatatag ng National Democratic Front of the Philippines. Umabot na sa 34 taon ang malawak na nagkakaisang prente ng mamamayang lumalaban sa imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo.

Ang pagdiriwang na ito ay sa gitna ng sinungaling na pagmamalaki ng reaksyunaryong rehimeng Arroyo na tagumpay nitong napapahina o nadudurog ang rebolusyonaryong kilusan sa ilalim ng kontra-mamamayang Oplan Bantay Laya. Sa kabila ng sustenidong pagtutugis, panunupil at mala-ararong pag-ooperasyon at pagbabakod ng AFP, higit pang tumatag at humusay ang kalagayan ng buong rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon.

Sa nakaraang tatlong taon, dumoble ang kasapian ng Partido at lumaki ng isangkatlo ang bilang ng kadre nito. Imbes na lumiit, lumaki pa ng 96% ang nakikilusang baryo ng BHB. Higit pang lumawak at dumami ang baryong kinokonsolida at kumapal ang mamamayang nauugnayan, naoorganisa at napapakilos. Higit pang lumawak, lumalim at tumatag ang rebolusyonaryong baseng masa.

Ang masikhay na gawaing masa ng BHB ay nagresulta sa pagrekluta ng mga pinakamahuhusay na anak ng sambayanan. Taliwas sa sinasabi ni General Esperon na nasa pinakamaliit na bilang ngayon ang NPA, dumami nga ng 20% ang bilang ng Hukbo at nakapagbuo ng mga bagong yunit ng NPA sa rehiyon.

Sa pagkakaisa ng Hukbo at rebolusyonaryong masa, matagumpay na naisagawa ang 19 na mga aksyong militar noong 2007 na kinabibilangan ng mga ambus, reyd, snipe at pagdis-arma. Naipagtanggol ng di-hamak na mas maliit na puwersa ang kanilang sarili sa mas malaking bilang at mas malaking resorses ng kaaway. Sa mga nailunsad na opensiba at kontra-opensiba, 49 ang naitalang napatay at walo ang sugatan sa AFP. Lumaki ng 73% ang bilang ng armas ng NPA mula 2004.

Kahit sa mga lugar na pinupuruhan, hindi nagtagumpay ang AFP na patahimikin ang masa, wasakin ang kanilang pagkakaisa, at patigilin sila sa pagkilos. Sa pagtindi ng panunupil, lalo lamang kinamumuhian ng masa ang AFP at higit silang nailalapit sa landas ng armadong pakikibaka. Aktibong ipinakita ng mamamayan ang paglaban sa tuluy-tuloy at malawakang militarisasyon, pagtatayo ng CAFGU, tumitinding panunupil sa kilusang magsasaka at iba pang kilusang masa sa kanayunan at kalunsuran, asasinasyong pulitikal, at iba pang anyo ng paglabag sa karapatang pantao. Namamalas nila na ang Oplan Bantay Laya ay hindi programang sasagip sa kanila mula sa karukhaan, kundi Oplan para sa higit na pambubusabos at paglapastangan sa kanilang mga demokratikong interes at karapatan.

Maliwanag at matatag ang batayan ng ibayo pang pag-unlad ng rebolusyonaryong kilusan. Sa sumusunod na mga panahon, lalo nitong mapahihina ang inutil na rehimeng Arroyo sa gitna ng lumalalang krisis ng naghaharing sistema. Nasa mamamayang Pilipino ang lahat ng katwiran upang paigtingin ang pambansa-demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan.


Salvador del Pueblo
Tagapagpahayag
National Democratic Front
Northeastern Luzon

Abril 24, 2008

Report this post as:
Share on: Twitter, Facebook, Google+

add your comments


© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy