We had a server outage, and we're rebuilding the site. Most of the site features won't work. Thank you for your patience.
imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

IBASURA ANG CARP! ISULONG ANG PAKIKIBAKANG AGRARYO!

by PESANTE-USA Wednesday, Jun. 27, 2007 at 1:26 PM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0906 337 Glendale Blvd. Los Angeles, CA 90026

Nanawagan ngayon ang rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas na patuloy na isulong ang rebolusyong agraryo at lalo pang magsumigasig na ibasura ang pekeng land reform ng gobyernong-Arroyo. Sa loob ng halos dalawang dekada nang pagsasakatuparan ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP), malinaw sa masang magsasaka na isa lamang itong huwad na programa sa reporma sa lupa. Malaking panloloko ang deklaradong layunin at mga sinasabing tagumpay nito. Nananatili hanggang ngayon ang malawakang problema ng kawalan ng lupa ng nakararaming magsasaka.

Ibasura ang CARP at isulong ang rebolusyong agraryo

Manila- Nanawagan ngayon ang rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas na patuloy na isulong ang rebolusyong agraryo at lalo pang magsumigasig na ibasura ang pekeng land reform ng gobyernong-Arroyo.

Sa loob ng halos dalawang dekada nang pagsasakatuparan ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP), malinaw sa masang magsasaka na isa lamang itong huwad na programa sa reporma sa lupa.

Malaking panloloko ang deklaradong layunin at mga sinasabing tagumpay nito. Nananatili hanggang ngayon ang malawakang problema ng kawalan ng lupa ng nakararaming magsasaka.

Walang pinag-iba ang CARP sa serye ng mga naunang programa sa reporma sa lupa na binalangkas ng papet at reaksyunaryong gubyerno ng malalaking panginoong maylupa, kumprador at burukrata-kapitalista. Tadtad ito ng mga ligal na butas na nagpapawalang-saysay sa umano’y layunin nito.

Sa katuus-tuusan, nagtagumpay ang CARP hindi sa pamamahagi ng lupa kundi sa pagpapanatili sa paghaharing panginoong maylupa at sa pyudal at malapyudal na monopolyo sa lupa at produksyon sa kanayunan.

Lalong tumampok ang kahungkagan ng CARP nang gawin itong kasangkapan ng reaksyunaryong gubyerno para magsilbi sa imperyalistang “globalisasyon.” Ginamit lamang ng magkakasunod na rehimen ang CARP upang padaliin ang pagpapalit-gamit at pagpapailalim ng milyun-milyong ektarya sa kontrol ng dayuhang malalaking korporasyon sa agribisnes o mga proyektong komersyal at panturismo ng malalaking kumprador.

Lalong lumala ang korapsyon sa CARP sa ilalim ng rehimeng Arroyo. Hinuhuthot ang bilyun-bilyong pondo nito, kabilang ang binabawing nakaw na yaman ng mga Marcos na nakalaan sa programa.

Kaya marapat lamang na puspusang tutulan ng kilusang magsasaka ang balak na pagpapalawig pa sa programang ito. Palalawigin lamang nito ang ilusyon at ang paghihirap ng masang magsasaka.

Ang kawalan ng tunay na reporma sa lupa ay nagtutulak sa kanila na puspusang kumilos upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Sa lahat ng sulok ng bansa, patuloy na umaalingawngaw ang sigaw ng mga magsasaka para sa tunay na repormang agraryo. Ipinaglalaban nila ang kanilang karapatang magmay-ari ng lupa.

Naglulunsad sila ng mga pagkilos para labanan ang pangangamkam ng lupa. Hinahadlangan nila ang mga programa at malalaking proyektong pagmimina, pagtotroso at pagtatayo ng mga plantasyon na pawang mapanira sa kapaligiran at sa kanilang kabuhayan.

Tinututulan nila ang pagbaha ng mga imported na produktong agrikultural at ang buong iskema ng imperyalistang “globalisasyon” na pumapatay sa lokal na produksyong agrikultural at nagwawasak sa kanilang kabuhayan.

Kasabay nito, nilalabanan din ng kilusang magsasaka ang mga pasistang atake, pang-aabusong militar at terorismo ng kaaway. Nilalantad at binabatikos nila ang korapsyon sa gubyerno, laluna kung isinasangkalan pa ang umano’y mga programang pangmagsasaka. Ipinagtatanggol nila ang kanilang mga demokratikong karapatan at iginigiit ang mga serbisyo publiko at iba pang responsibilidad ng gubyerno sa masang hikahos.

Isulong ang Tunay na Repormang Agraryo

Puspusang isinusulong ng mga rebolusyonaryong pwersa ang tunay na reporma sa lupa sa balangkas ng pambansa-demokratikong rebolusyon. Sa pamamagitan lamang nito mapagpasyang malulutas ang daantaon nang problema sa lupa at kahirapan ng mayorya ng mamamayang Pilipino. Sa harap ng matindi at marahas na reaksyon ng kaaway, isinusulong ang rebolusyong agraryo habang masigla at malaganap na ipinupursige ang armadong pakikibaka at ang pagtatayo ng rebolusyonaryong baseng masa.
Nag-aalab ang rebolusyonaryong diwa at paglaban ng masang magsasaka habang kumakalat ang apoy ng rebolusyong agraryo.

Puspusang ipinatutupad sa papalawak na saklaw ang minimum na programa ng rebolusyong agraryo habang hindi pa naipagtatagumpay sa buong bansa ang digmang bayan. Oras na magtagumpay ang pambansa-demokratikong rebolusyong bayan, mapagpasyang ipatutupad sa pangkalahatang saklaw ang kumpiskasyon, nasyunalisasyon at libreng pamamahagi ng lupa.

Ito ang magiging isa sa unang hakbangin ng bagong demokratikong gubyerno. Garantiya rin ito laban sa rekonsentrasyon ng lupa at paghahanda sa susunod na yugto ng pagtatayo ng sosyalistang lipunan.

Kasalukuyang malawakang inilulunsad ng rebolusyonaryong kilusan sa mga larangan at sonang gerilya ang iba’t ibang pakikibakang antipyudal, tulad ng hakbang-hakbang na pagpapababa ng upa sa lupa, pagpawi sa usura, pagpapataas ng sahod at pagpapahusay ng kalagayan sa trabaho ng mga manggagawang bukid, pagpapababa ng presyo at arkila sa mga gamit at sangkap sa produkyon at pagpapataas ng presyo ng mga produkto ng magsasaka.

Isinusulong ang iba’t ibang bahagi ng rebolusyong agraryo alinsunod sa linya ng nagkakaisang prenteng antipyudal. Sumasalig pangunahin sa maralitang magsasaka, mababang panggitnang magsasaka at manggagawang bukid; kinakabig ang mga panggitnang magsasaka; ninunyutralisa ang mga mayamang magsasaka; at sinasamantala ang pagkakahati-hati sa hanay ng mga panginoong maylupa upang maihiwalay at madurog ang mga despotiko at pusakal. Kaalinsabay na pinalalawak din ang rebolusyonaryong nagkakaisang prente para mahikayat ang iba pang positibong pwersa at maihiwalay ang pinakamasasahol na kaaway.


Ipatupad ang Tunay na Kooperasyon at Pagpapaunlad ng Produksyon.

Bahagi rin ng rebolusyong agraryo ang pagsasakatuparan ng iba’t ibang programa para maitaas ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng iba’t ibang anyo ng kooperasyon at pagpapaunlad ng produksyon. Nagsusulong din sila ng mga pakikibaka para mapaunlad ang iba’t iba pang sosyo-ekonomiko-kultural na programa at aktibidad. Kabilang dito ang edukasyong masa, sining, kalusugan at iba pa na pawang makatutugon sa mga kagyat na pangangailangan at pag-unlad ng masang magsasaka.


Maaari ring ipatupad sa kasalukuyan ang maksimum na programa ng kumpiskasyon sa lupain ng ilang piling pinakadespotiko at pusakal na panginoong maylupa na may mabibigat na krimen sa masang magsasaka at rebolusyonaryong kilusan.

Kailangan lamang masusing pag-aralan ang bawat kaso at ibatay sa kakayahan ng mga rebolusyonaryong pwersa at masang magsasaka na ipagtagumpay ito at lutasin ang mga problema sa pagpapatupad at pagpapanatili nito. Dapat tiyaking maipagtatanggol ito sa harap na matinding reaksyon dito ng mga naghaharing uri. Hindi rin dapat makaapekto sa patuloy na pagpapalawak ng rebolusyonaryong nagkakaisang prente ang pagpapatupad ng maksimum na programa.

Tuwirang ipinamamahala sa mga kooperatibang samahan ng mga magsasaka ang mga kumpiskadong lupain para maipamahagi nang libre sa mga magsasakang wala o labis na kulang ang lupang mabubungkal, gayundin ang mga tiwangwang at abandonadong lupain sa saklaw nila.

Patuloy na mahigpit ding ipinaglalaban ng rebolusyonaryong kilusan na mapanatili o maibalik sa kolektibong pag-aari ng mga pambansang minorya ang kanilang mga lupaing ninuno.

Sa puspusang paglalantad at paglaban sa huwad na reporma sa lupa at antas-antas na pagsusulong ng rebolusyong agraryo, natutugunan ang pangunahing demokratikong kahilingan ng mamamayang Pilipino. Kasabay ng pagsusulong ng iba pang rebolusyonaryong pakikibaka sa kanayunan, ibayong napalalawak, napatatatag at napalalalim ng rebolusyonaryong kilusan ang baseng masa nito sa kanayunan.

********
Report this post as:
Share on: Twitter, Facebook, Google+

add your comments


Local News

Change Links September 2018 posted S02 10:22PM

More Scandals Rock Southern California Nuke Plant San Onofre A30 11:09PM

Site Outage Friday A30 3:49PM

Change Links August 2018 A14 1:56AM

Setback for Developer of SC Farm Land A12 11:09PM

More problems at Shutdown San Onofre Nuke J29 10:40PM

Change Links 2018 July posted J09 8:27PM

More Pix: "Families Belong Together," Pasadena J02 7:16PM

"Families Belong Together" March, Pasadena J02 7:08PM

Short Report on the Families Belong Together Protest in Los Angeles J30 11:26PM

Summer 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! J11 6:58AM

Watch the Debate: Excluded Candidates for Governor of California M31 5:20AM

Change Links June 2018 posted M28 7:41AM

The Montrose Peace Vigil at 12 Years M22 8:01PM

Unity Archive Project M21 9:42AM

Dianne Feinstein's Promotion of War, Secret Animal Abuse, Military Profiteering, Censorshi M17 10:22PM

CA Senate Bill 1303 would require an independent coroner rather than being part of police M10 9:08PM

Three years after OC snitch scandal, no charges filed against sheriffs deputies M10 8:57PM

California police agencies violate Brown Act (open meetings) M02 8:31PM

Insane Company Wants To Send Nuke Plant Waste To New Mexico A29 11:47PM

Change Links May 2018 A27 8:40AM

Worker-Owned Car Wash on Vermont Closed A27 5:37AM

GUIDE TO REBEL CITY LOS ANGELES AVAILABLE A13 12:39AM

lausd whistle blower A11 6:58AM

More Local News...

Other/Breaking News

test O06 10:01AM

test O06 9:59AM

test O06 9:59AM

100 Ways GOP Have Stolen Elections Since 1876 O06 12:03AM

Proximospective de l'univocité réifiée O05 6:27AM

“Kava-no!!!” O04 6:42PM

Trump & Palestine vs. Genesis, Rashi & The Land of Israel O03 6:29PM

The Criminality of the Elites O03 11:35AM

Business de l'inhumanitaire O03 7:51AM

Marriage Rape/Date Rape Highest Rapes O02 2:59PM

Women I Know Get Raped - Too Many Times To Count! O02 2:55PM

Women In USA Have Stockholm Syndrom O02 2:50PM

Shooting Drill's Are Political Actual Shootings O02 2:47PM

Dr. Ford's Father Works With CIA O02 2:44PM

Weaponizing Frequencies O02 2:41PM

Google Abuses: Worldwide Spying, Censorship, War Promotion, Spying On Children, Etc O02 11:08AM

Paraphysique de l'administration O02 8:34AM

Paraphysique O02 8:31AM

Affordable Rents? A State of Emergency Intensifies O01 11:36AM

A Few Of Many Impeachable Acts by Trump Sessions And Others O01 4:41AM

Désengrammation, l'éloge de la suite S30 7:01AM

someone Should Work In Hollywood - Good Acting! S28 2:55PM

Ford Gives Psych Drugs To Lower Class To Shut Them Up? S28 2:51PM

Hilllary Calls Ford Trailer Trash? S28 2:47PM

Most Rapes Are In Marriages S28 2:43PM

Nice Boys Dirty Deeds S28 2:41PM

Minnesota 2nd Largest Rape State S28 2:39PM

Paraphysique de la plus-value S28 7:18AM

More Breaking News...
© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy