imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

Siyoniti çete iþbaþýnda.... Özellikle Marmara bölgesinde ve yine nedense büyük depremden s

by Misyonerleri Deþifre Grubu Wednesday, Feb. 08, 2006 at 1:52 AM
ozcan_tos@hotmail.com

Siyoniti çete iþbaþýnda.... Özellikle Marmara bölgesinde ve yine nedense büyük depremden sonra "gönüllü" misyonerlik etkinliklerinin yaygýnlaþtýrýldýgýna tanýk oluyoruz...

Siyoniti çete iþbaþýnda.... Özellikle Marmara bölgesinde ve yine nedense büyük depremden sonra "gönüllü" misyonerlik etkinliklerinin yaygýnlaþtýrýldýgýna tanýk oluyoruz...

**

Jyllands Posten yahudi Propaganda Gazetesi'nin üstündeki ambleme dikkat çekerek bugünkü söyleþimize baþliyoruz... Nedir bu? Elbette ki, altý köþeli yýldýz; yani Yahudi Davit Yýldýzý... Mal bu'dur.. Yogun protestolardan sonra amblemin degiþtirilmesi önerildi; büyük olasýlýkla yine bir Yahudi simgesi görecegiz; peki nereden mi biliyoruz? Biliriz.... Çünkü, "gönüllü" amblemci vitraycý ressamlarý Türkiye'den... Kim bu namussuz? Adýný, bu yayýn bölümünün en sonuna sakladýk; biraz merak ediniz; lütfen! Önce, eski amblemlerine bakalým:

http://www.virk.dk/upload/billeder/logoprivate/jp_30x97.gif>

**

http://img.villagephotos.com/p/2004-6/751924/VakitKeHaber27.03.JPG>

- Biliyor musunuz; "gönüllü misyonerler"den Özcan TOS'a sormuþlar; Faþizm çesitlerinden en çok hangisini begenirsin, diye... "Siyonizme tutku duyuyorum. 12 Eylül döneminden beri özledigim ve ondan sonra gördügüm, çagýmýzdaki en güçlü ve týrmanan faþizm olarak siyonizme tutku duyuyorum." diye yanýtlamýþ.

- Begenmekten öte tutku duyuyor...

- Öyle!.. Tam anlamýyla sapýk sadist bir figür bu özçiyan, özhayino. Ìnsana hasým!...

**

- Ìster misiniz; Özcan TOS'un "tutkuyla" baglý oldugu bu faþizmin ne menem bir "izm" oldugunu kaba çizgileriyle görelim..

- Görelim!

**

- Etimolojik olarak, Kudüs yakýnlarýndaki Sion Daðý'ndan gelen bir sözcük olan siyonizm, bugün Sion Kudüs'ü ve yahudilerin inandýðý Vadedilmiþ Topraklar'ý sembolize etmekte ve 19. yy.'ýn son çeyreðinde yurtsuz olan Yahudilerin Filistin'de bir Yahudi devleti (Ýsrail) kurma isteði üzerine doðmuþ bir ideoloji ve politik hareketi tanýmlamaktadýr. Filistin'de ilk yerleþmeler, Theodor Herzl'in 1897'de ilk Siyonist Kongre'yi toplamasýndan sonra baþlamýþtýr. 2 Kasým 1917'de Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný Arthur James Balfour'un yayýnladýðý Balfour Deklarasyonu ile Yahudilere Filistin'de toprak verme sözü verilmiþtir. Bunun üzerine Yahudi yerleþimcilerin sayýsý hýzla artmýþtýr. 1948'e gelindiðinde ise Birleþmiþ Uluslar bir oyuna getirildi, yeterli oysayýsý bulunmadan, yöntemlerine uyulmadan bir karar benzeri yayinlatttirildi; sözde yaþanan sorunlarý çözmek için Filistin topraklarýný bölerek, Ýsrail diye bir devlet türetildi. O Israel de bu I$rael degil; onun çizildigi alan ile sonradan iþgallerle gelinen alandaki Israel ayný degil... Bu, Militer Mafia gücüdür, devlet olmaktan uzaktýr... Araplara hemen her bahanede saldýrmýs, Mýsýrlý savaþ tutsaklarýný 1967'de canlý canlý kumlara gömmüþ, Lübnan/Suriye halklarýný bombalamýþ ve Sabra-Shatila'da soykýrým uygulamýþ, Filistin'de sayýsýz sistematik eliminasyon gercekleþtirmiþtir. Adolf HITLER hakkýnda yalanlar dizen ve bu yalanlarý mediatik beyin yikama yöntemleriyle dünyaya yutturan Yahudiler, insanlýgý aptal yerine koymagý bir dinsel vecibe gibi belleyip uygulayagelmiþlerdir; Siyonizm, insanlýga kalleþligin tarikatý olan faþizm cinsidir.. Raslantý degildir ki, insanlýktan nefret eden ve kökeninde Yahudi olmayan birçok sadist köpek de Yahudi emperyalistlerin kýçýný yalayarak geçinmegi kendine meslek edinmiþtir.

**

- Diline saglýk! Psikopat Özcan TOS'un gerçek meslegini merak ediyorduk. Ögrenmiþ olduk!

- ?!

**

http://www.sehitlerimiz.org/if/on-kapak.jpg>

http://f16.parsimony.net/forum28507/messages/119630.htm

Eþcinsel misyoner Özcan TOS'a Yahudi cemaatinden/Mason lobilerinden çeiþitli armaganlar veriliyor; altýn kaplamalý plaketler, albumler, CD/DVD'ler, U$rael bayragý renginde rozetler falan... Acaba hangi hizmetin niþanýdýr bu? Aldýgýmýz yanýtla bir kez daha pamaklarýmýzý ýsýrdýk, meger, Türk bayragýna Yahudi Davit yýldýzý iþlenmesi provokasyonu, Özcan TOS'un "decoratif" sanatý imiþ... Sanata bak, sanat!... http://www.habervakti.com/resimler/gecici/ACJTR.jpg> Siyonizmden sanat, boktan heykel!

***

Konuyla ilgili olarak yazar Ayhan DEMÌR diyor ki;

Bir Soros var, Soros’tan içeri...

George Soros ismi, son bir kaç yýl içerisinde uluslararasý arenada en çok zikredilenler arasýnda. Hakkýnda birçok iddia serd ediyor. KKTC seçimlerinden Gürcistan’daki darbeye kadar birçok ülkedeki geliþmelerle birlikte anýlýyor. Devrik cumhurbaþkaný Sevardnadze, Soros Açýk Toplum Fonu’nun muhalefete 2,5-3 milyon dolar maddi yardým saðladýðýný, böylelikle 2000 yýlýnda Yugoslavya Devlet Baþkaný Slobodan Miloseviç’in devrilmesine zemin hazýrlayan halk ayaklanmasýndakine benzer bir rol oynadýðýný söylemiþti. Miloseviç ve Sevardnadze’yi koltuklarýndan indiren uluslararasý yatýrýmcý(!) Soros, gerçi baþaramadý ama, ABD Baþkaný George Bush’un yeniden seçilmemesi için Demokratlara destek veren “America Coming Together” isimli kuruluþa 10 milyon dolar, sol eðilimli olan “MoveOn.Org” isimli gruba ise 5 milyon dolar baðýþlamýþtý.

...

...

Macaristan doðumlu ve yahudi bir ailenin çocuðu olan Soros, 1947’de Ýngiltere’ye göç etti ve dünyanýn önde gelen üniversitelerinden London School of Economics’i bitirdi. 1956’dan beri de ABD’de bulunuyor.

Sýradan bir insan olmadýðýný, her haliyle, açýkça gösteren George Soros, Forbes’a göre yýllardýr dünyanýn en zenginleri arasýnda ve yaklaþýk yedi milyar dolarlýk serveti ile dünyanýn en zengin otuz sekizinci kiþisi. Soros her ne kadar üniversite yýllarýnda bilim felsefesine merak salmýþ olsa da, kendisini baþarýsýz bir felsefeci olarak tanýmlýyor.

Soros’un kendisini baþarýlý olarak tanýmladýðý alan ise, tahmin ettiðiniz üzere, uluslararasý finans sektörü. Daha doðrusu paradan para kazanmak. Dünyadaki en yüksek performansa sahip yatýrým fonu olarak kabul edilen Quantum Fon Grubu’nun baþ yatýrým danýþmaný olan Soros, Fund Management LCC’nin de baþkaný. Soros’un piyasalarda “Ýngiltere Merkez Bankasýný yenen adam” gibi bir þöhreti var. Soros’un, 1992’de Ýngiliz sterlinin deðer kaybedeceðine dair spekülasyonu, kendisine bir haftada iki milyar dolar kazandýrmýþtý. [Ýngiltere ise o günden beri Avrupa döviz kurunun dýþýna itilmiþ durumda.]

Yine 1997’deki Asya krizinde de Soros ismi gündemdeydi. George Soros, Malezya Baþbakaný Mahatir Muhammed’in tüm açýlamalarýndaki doðrudan hedefti. Mahatir, finansal piyasalardaki istikrarsýzlýðýn temel kaynaðý olarak Soros’u iþaret ediyordu. Buna karþýn Asya krizinden istediði kazancý saðlayamayan Soros da, finansal piyasalarýn gidiþatýndan hiçte memnun deðildi. Felsefeci olarak kendisini baþarýsýz bulsa da, küresel kapitalizmin üzerinde yeniden düþünülmesini isteyecek kadar derin açýklamalar yapmayý ihmal etmiyordu. Yeni avlar peþinde koþan Soros, 1998’de “Rusya rubleyi devalüe etmeli” açýklamasýyla piyasalarý alt-üst etmeyi ve dolayýsý ile aradýðýný bulmayý baþarmýþtý.

Soros’un kapitalist anlayýþa birçok eleþtirisi var. Bu eleþtirilerin en sivrileni; “küresel toplum olmadan küresel bir ekonominin olmayacaðý” yönünde. Ona göre, küresel bir ekonomide yaþýyoruz; küresel bir toplumun mevcut siyasi organizasyonu oldukça yetersiz. Soros için küresel toplum, küresel bir devlet deðildir ve arzu da edilmemektedir. Ancak devletlerin egemenliði uluslararasý hukuk ve kuruluþlara boyun eðmelidir. Ýþte bu noktada Soros’un karþýsýna Amerikan muhalefeti çýkmaktadýr. Çünkü ABD herhangi bir uluslararasý topluluk ya da güce boyun eðmek istememektedir. Bunun bir diðer ifadesi ise küresel ekonominin küresel güçlere ihtiyaç duyduðu tam bu noktada, güçlü devletler arasýndaki ayrýlýk giderek kendini daha etkili biçimde hissettirmektedir. Bu durum ise haliyle ortak iþbirliði þansýzýný da azaltmaktadýr.

Netice itibariyle þu çok net anlaþýlmaktadýr ki; Soros’un “Açýk Toplum” hedefleyen yaklaþýmlarý bugüne kadar hep küresel kapitalizme karþý direniþ gösteren setleri ortadan kaldýrarak, sistemi etkin çalýþýr hale getirmeye yaradý. Bu açýdan filozof Soros ile spekülatör Soros arasýnda ben fark göremiyorum. Peki ya siz?

Ayhan Demir

ayhan_demir@hotmail.com

31.01.2006

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Danimarka'nin DavitYýldýzlý gazetesi özür diledi ancak tepkiler çýð gibi büyüyor... Ýslam dünyasý ile Danimarka’yý karþý karþýya getiren, Hz. Peygamber’e hakaret içeren karikatürleri yayýnlayan Davit-Siyon Yýldýzý amblemli Jyllands Posten Gazetesi, geri adým atarak özür diledi... Daha önce “Müslümanlarý incittiðimiz için üzgünüz” diyen gazetenin yayýn yönetmeni Carsten Juste, gelen baskýlar üzerine bu kez “Müslümanlarý incittiðimiz için özür dileriz.” ifadesini kullandý. Özür metnini gazetenin internet sitesinden duyuran Carsten Juste, dünkü yazýsýnda da “Bugün bu karikatürler önüme gelse kesinlikle yayýnlamazdým. Olaylarýn bu noktaya geleceðini kestiremedim. Kesinlikle bilinçli bir hareket deðildi. Bizler insanlarý provoke eden kötü insanlar deðiliz.” açýklamasýný yaptý. Suudi Arabistan’ýn baþlattýðý ve kýsa sürede bütün Körfez ülkelerine yayýlan Danimarka ürünlerini boykot kararý, iþ dünyasýný ayaða kaldýrmýþ ve gazeteye özür dilemesi için baský oluþturmuþtu.

Gazetenin bürolarýna bomba ihbarý...

Özür açýklamasýna raðmen Jyllands-Posten'in Aarhus'daki merkezi ile Kopenhag'daki temsilciliði bomba ihbarý üzerine boþaltýldý. Ancak ihbar asýlsýz çýktý. Gazetenin 30 Eylül’de “ifade özgürlüðü” adýna 12 karikatürü 10 Ocak’ta yayýmlayan Norveç gazetesi Magazinet ise dün üzüntülerini bildirdi; ancak Müslüman ülkelerin istediði gibi özür dilemedi. Gazetenin genel yayýn yönetmeni Vebjoern Selbekk, “Karikatürler Müslümanlarýn onurunu kýrdýysa üzgünüz.” ifadesini kullandý. Danimarka Baþbakaný Anders Fogh Rasmussen ise hükümet olarak özür dilemeyeceklerini ifade ederken, ilk kez þahsî görüþünü açýklayarak, “Ben hiçbir þekilde Hz. Muhammed’i, Hz. Ýsa’yý ya da benzeri bir kiþiyi, baþkalarýnýn onurunu kýracak þekilde tasvir etmezdim.” demiþti. Rasmussen, tutumundaki deðiþikliði ise “Olaylar bu noktaya gelince ben de görüþ deðiþtirdim.” sözleriyle ifade etmiþti. Gazete ve Rasmussen’in açýklamalarý ülkedeki Müslümanlar tarafýndan olumlu bir geliþme olarak deðerlendirildi. Ýslam Ýnanç Toplumu, gazete ve Rasmussen’e teþekkür ederken, Diyalog Ýçindeki Müslümanlar Derneði ise Danimarka ürünlerine karþý baþlatýlan boykotun kaldýrýlmasý için yardýma hazýr olduðunu duyurdu.

Zaman’a konuþan Danimarka’nýn Ortadoðu uzmanlarýndan Prof. Lars Erslev Andersen, karikatür krizi nedeniyle ülkenin ekonomik kaybýnýn prestij kaybýnýn yanýnda çok küçük kaldýðýný ifade ederek, “Danimarka özellikle Ýsrail-Filistin barýþý için aktif görev alýyordu. Þimdi ise bölgede kötü bir imajý var. Bunu düzeltmek için büyük çaba sarf etmeli.” dedi. Dün açýklama yapan Rusya lideri Vladimir Putin, karikatürleri ‘sorumsuzluk’ olarak niteledi. Putin, bazý politikacýlarýn, basýn özgürlüðü kisvesi altýnda Ýslam'a saldýrdýklarýný kaydetti. ABD’nin eski baþkaný Bill Clinton, karikatürleri ‘Ýslam’a hakaret’ olarak niteleyerek, Yahudi karþýtý önyargýlarýn yerini, Ýslam karþýtý önyargýlarýn almakta olduðu uyarýsýnda bulunmuþtu.

Bu arada, siyonist medyadan da karþý atak yapýlýyor; faþist-siyonist beyin yýkama ordusu seferber olmuþ; küfürleri birbirlerinden kopyalayýp dünyaya kusmagý sürdürüyorlar. Çok ilginçtir, bireysel destek veren bir dekoratör ressam, Jyllands Posten'e kamuflaj önerdi; gazetenin altýköþeli yýldýzý yerine baþka baþka Yahudi amblemleri çizerek katký gösterdi. Hangi ülkeden mi? Türkiye'den; Kocaeli'den... Evet; Türkiye'den amblem cizen bir sivri zekalý namussuz siyonist çýktý; adýný da verelim: sözde resim ögretmeni Özcan TOS

- Hic þaþýrmadým!.. Ben bu mal'ý daha önceden, Türk bayragýnýn yýldýzýný tahrif ettigi zamanki hakaret eyleminden tanýyorum...

- Biz daha baþka þeylerinden dolayý tanýyoruz, fakat burada toplum içinde söylemege terbiyemiz uygun degil...

- Anladým; biliyorum!

Aþagýda, Jyllands Posten'in iblis suratlý sorumlusunun portresini ve ona yeni amblemler çizen Özcan TOS'a ne kadar çok benzedigini göreceksiniz; domuz domuza benzer elbette fakat böylesine hýk demiþ burnundan düþmüþ gibi benzeyenine raslamamýþtýk:

http://www.skovdyrkerforeningen.dk/upload/DDS/Stig_Olesen.jpg>

Evet; Jyllands Posten yayýncýlarý, gerçek Danimarka'lilar degil; bunlar Wiking falan hiç degil, devþirme Yahudi finansal besleme keneleridir... ìkincí Dünya Savaþý'nda Nazi Altýnlarý denilen ve Amerikan-Ìngiliz barbarlarca isgal edilen ülkelerin servetini yagmalayýp kaçan savaþ zengini Yahudiler'dir. Dünyada resmi tarihi genellikle siyon medyasi yazdýgý icin, bunlarý okul kitaplarýnda bulacak degiliz elbette... Okul kitaplarýnda "Yahudiler'e kýyýldý; vah, vah" falan diye tam tersi yazýlýdýr; yalan ve fitne makinasý Jyllands Posten bir tane degil ki, diger büyük gazeteler de onlarýn bankalar da... Kökenine bakarsak daha iyi anlýyoruz: Almanlara ve Ruslara karþý gerçekleþtirdikleri Soykýrým ve yagmalama suçlarýndan dolayý özellikle DDR (Dogu Almanya) polis kayýtlarýnda adlarý listebaþýdýr.. Dolayýsýyla bunlardan bir kýsmý USA, Iskandinavya ve U$rael'e kaçmýþlardýr. Ìþte, Jyllands Posten Murdoch&Bonniers borsasýnýn egemenleri, bu siyonist provokatör kaniçicilerdir... Köken olarak bunlarýn dedeleri de Almanya'ya Hazar kýyýlarýndan gelen çapulcu kavimlerdir; yani Khazar-Osetia bölgesinde bugün sahte Hristiyanlar var hani, taaa onlara dayanýyorlar... Raslantýya bak, bugün Türkiye'de Kocaeli'de ögretmen görünen provokator namussuz Özcan TOS'un kökeni de Osetia sahte çerkez kavimidir; Þeyh Þamil'in atlarýnýn gümüþ eyerlerini çalmaktan ve benzeri organize hýrsýzlýklardan KGB arþivindeki kirli sicil dosyalarý yayýnlandý; görüldü ki, aranan yagmacýlar, Özcan TOS'un dedesi sahte hristiyan (sonradan sahte müslüman), adý da on kez degiþtirilmiýþ olan Mevlüt TOS tarafýndan akrabalarýdýr... Mevlüt denilen kaçak, Sarýkamýþ ormanlarýnda saklanýrken Hamamlý köyünde öldü; mezartaþý orada ayna gibi; okuduk... Soygundan aranan oglu Josef (adýný Yunus'a çevirdiler; profesör Atilla'nýn babasý), bitiþikteki Alisofu köyünde öldü; onun mezartaþý Türkce dizayn edilmiþ, bugün görüp onu da rahatça okuduk; belgelerimiz kesinleþti... Diger kaçaklar, Sovyet Sosyalizmi'ne karþý fitne çýkarmaktan ve yagmalama olaylarýnda aranmaktan dolayý, Kars'a (sonra da Bursa'ya) kaçýp sýgýnan dönmelerdir; ilk sýgýndýklari yerde Kars'ta, kagýt üstünde ad ve din degiþtirip sözde müslüman olmuþlardir. Özcan TOS'un babasý Zeki TOS, Kars-Sarýkamýþ'ta 1968'de ölünce Özcan TOS'u kucaklayýp götürerek okutanlar da bir klan mensuplarýdýr; Sefaradim-Sabethai klan'ý... Yoksa Özcan TOS, Sarýkamýþ'tan trene binecek bilet parasý bulamayan bir zavallýydý... Borcunu, zorunlu hizmet gibi bir biçimde; tahmin ettiginiz gibi ödüyor... Gelenekleridir... Sefaradim kurnazlarýnýn yüzde doksaný, kagýt üzerinde dinlerini islam gösterirler (Sinagoga da giderler, I$rael'e sistematik para yollarlar); adlarýný ise hemen hepsi yine kagýt üzerinde türkçe tanýtýrlar. Özcan örnegi ya da Güzel Sanatlar Profesörü Sinagog vitraycýsý Atilla TOS; güzel vallahi güzel; moshe Josef'in oglu Atilla; oh oh, ne güzel, toplum da Aziz NESÌN'in dedigi gibi ya, çogunluk aptal, bunlarý da sineye çekiyoruz; kulaga da türkçe geliyor degil mi?! Uysa da oldu, uymasa da!... Çinliler, buna, pirinç içinde pirinç gibi mermer derler... Asýl diþ kýracak tehlike diye korkulan en sinsi taneler bunlardýr...

- Sosyalizmin de düþmaný ortak; islamlýgýn da düþmaný ortak; azýnlýklarýn-ezilenlerin-emekçilerin-aydýnlarýn-isgal topraklarýnýn düþmaný ortak; çünkü geleneksel olarak insanlýga düþman olan güç ortak... Çýkar ortaklýgý var; iligimize dek sömürenlerin çýkarlarý ortak.... Bir tek bunun karþýsýnda birleþemeyen, ileriyi göremeyen, beyni yýkanmýþ, sürüleþtirilmiþ olan kitleler ahmak! Medyatik çamurdan baþýný çýkarma iradesi gösteremeyen ahmak!

***

Fethullah GÜLEN hocafendi'nin sempatiyle izledigi ABD'deki Hakkaniye cemaatleri için "Yapýlarýyla Scientology Kilisesi'ni hatýrlatýyorlar", deniliyor. Özcan TOS hoca, Hakkaniye cemaati konusunda olumlu konuþuyor; bu cemaatte uyuþturucu kullanmak "normal" oldugundan...mýþ...sapýgýn gerekçesine bak hele!

- Nerede bu Özcan hoca?

- Hakkaniye?

- Ne?

- Hakkaniye, Kocaeli'nin merkez köylerinden. Özcan TOS, Hakkaniye cemaatine sempati dolayýsýyla sembolik olarak bu köyü istedi...

- Verdiler, deme!

- Verdiler!.. Orada, Hakkaniye ilkögretim okulu kadrosundan para da ödeniyor...

- Þimdi öldüm iþte; örtün beni!

***

Misyonerleri Deþifre Grubu

Report this post as:

LATEST COMMENTS ABOUT THIS ARTICLE
Listed below are the 10 latest comments of 3 posted about this article.
These comments are anonymously submitted by the website visitors.
TITLE AUTHOR DATE
Jyllands-Posten'in Türkiye'deki provokator dekoratörü, "resim çizen hoca" maskel Gerçek Gazetecilik Onurunu Savunma Pla Wednesday, Feb. 08, 2006 at 1:54 AM
SORUÞTURMA DOSYALARI REKORU BULUNAN BÌR "KAMU GÖREVLÌSÌ"(!!!) ile YAPILAN SÖYLEÞ Ayný okuldan bir ögretmen(cepte Tuesday, Feb. 14, 2006 at 3:40 AM
Kültürümüzü dinamitleyen þebekelerden Misyoner G. Özcan TOS ve kirli ortaklarý, alnýmýzda Müslüman Kocaeli Saturday, Sep. 09, 2006 at 1:24 AM

Local News

GUIDE TO REBEL CITY LOS ANGELES AVAILABLE A12 5:39PM

lausd whistle blower A10 11:58PM

Website Upgrade A10 3:02AM

Help KCET and UCLA identify 60s-70s Chicano images A04 1:02PM

UCLA Luskin: Casting Youth Justice in a Different Light A02 11:58AM

Change Links April 2018 A01 11:27AM

Nuclear Shutdown News March 2018 M31 6:57PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 7:00PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 6:38PM

Spring 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! M19 2:02PM

Anti-Eviction Mapping Project Shows Shocking Eviction Trends in L.A. M16 5:40PM

Steve Mnuchin video at UCLA released M15 12:34AM

Actress and Philanthropist Tanna Frederick Hosts Project Save Our Surf Beach Clean Ups M06 12:10PM

After Being Told He's 'Full of Sh*t' at School Event, Mnuchin Demands UCLA Suppress Video M02 11:44AM

Resolution of the Rent Strike in Boyle Heights M01 6:28PM

What Big Brother Knows About You and What You Can Do About It M01 3:30PM

Step Up As LAPD Chief Charlie Beck Steps Down F14 2:44PM

Our House Grief Support Center Hosts 9th Annual Run For Hope, April 29 F13 12:51PM

Don’t let this LA County Probation Department overhaul proposal sit on the shelf F13 11:04AM

Echo Park Residents Sue LA Over Controversial Development F12 8:51AM

Former Signal Hill police officer pleads guilty in road-rage incident in Irvine F09 10:25PM

Calif. Police Accused of 'Collusion' With Neo-Nazis After Release of Court Documents F09 7:14PM

Center for the Study of Political Graphics exhibit on Police Abuse posters F07 9:50AM

City Agrees to Settle Lawsuit Claiming Pasadena Police Officer Had His Sister Falsely Arre F04 3:17PM

Professor's Study Highlights Health Risks of Urban Oil Drilling F04 12:42PM

Claims paid involving Pasadena Police Department 2014 to present F04 10:52AM

Pasadenans - get your license plate reader records from police F03 11:11PM

LA Times Homicide Report F03 1:57PM

More Local News...

Other/Breaking News

Xyloglossie attitudinale A23 8:07AM

Shadowgun Legends Hack and Cheats A23 7:24AM

What does the Quran Say About Islamic Dress?? A21 4:15PM

Biodiversité ou la nature privatisée A20 11:22AM

The Market is a Universal Totalitarian Religion A20 7:14AM

Book Available about Hispanics and US Civil War by National Park Service A19 5:52PM

The Shortwave Report 04/20/18 Listen Globally! A19 4:01PM

The Republican 'Prolife' Party Is the Party of War, Execution, and Bear Cub Murder A19 11:48AM

Neurogenèse involutive A18 9:21AM

Paraphysique de la dictature étatique A16 10:13AM

Book Review: "The New Bonapartists" A16 3:45AM

The West Must Take the First Steps to Russia A14 12:25PM

Théorie générale de la révolution ou hommage à feu Mikhaïl Bakounine A14 3:30AM

The Shortwave Report 04/13/18 Listen Globally! A12 3:50PM

“Lost in a Dream” Singing Competition Winner to Be Chosen on April 15 for ,000 Prize! A12 3:48PM

The World Dependent on Central Banks A12 4:43AM

Ohio Governor Race: Dennis Kucinich & Richard Cordray Run Against Mike DeWine A11 9:40PM

March 2018 Honduras Coup Again Update A10 10:52PM

Apologie du zadisme insurrectionnel A10 3:33PM

ICE contract with license plate reader company A10 1:14PM

Palimpseste sisyphéen A09 11:23PM

Black Portraiture(S) IV: The Color of Silence...Cuba No...Cambridge Yes A09 5:32AM

Prohibiting Micro-Second Betting on the Exchanges A09 4:18AM

Prosecutors treat Muslims harsher than non-Muslims for the same crimes A08 10:33PM

Amy Goodman interview on cell phone safety A08 10:29PM

Mesa, Arizona police officer kills unarmed white man A08 9:50PM

Israeli leaders should be prosecuted for war crimes A08 9:48PM

Paraphysique de l'autorité A08 12:11AM

More Breaking News...
© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy